♥♥♥♥♥♥
 
მთავარი » 2010 » აპრილი » 3 » mokiTxva mTavarangelozisa mier yovladwmidisa RvTismSobelisa
9:17 AM
mokiTxva mTavarangelozisa mier yovladwmidisa RvTismSobelisa

mokiTxva mTavarangelozisa mier
yovladwmidisa RvTismSobelisa

RvTismSobelo qalwulo, gixaroden! mimadlebulo mariam, ufali SenTana! kurTxeul xar Sen dedaTa Soris, da kurTxeul ars nayofi muclisa Senisa, rameTu macxovari gviSev sulTa CvenTa.

locviT mowodeba wmidisa, romlis
saxelica gvaqvs

evedre RmerTsa CemTvis, wmidao (saxeli). rameTu gulmodgined Sendami moviltvi, viTa-rca mswraflSemwisa da meoxisa sulisa CemisaTvis.

tropari jvarisa da locva
erisa da mamulisaTvis

acxovne, ufalo, eri Seni, da akurTxe samkvidrebeli Seni. Zleva jvariTa barbarosTa zeda RvTiv_daculsa ersa Cvensa moaniWe da safarvelsa qveSe missa daicev, raTa vityodeT _ ufalo, dideba Senda.

locva cocxalTaTvis

moixsene, ufalo ieso qriste RmerTo Cveno, wyalobiTa da mowyalebiTa SeniTa, saukuniTgan myofni, romelTaTvis gankacen, da jvarcma da sikvdili Tavs idev cxovrebisaTvis marTl_morwmuneTa SenTasa, aRsdeg, amaRldi zecad, da dasjed marjveniT RvTisa da mamisa; moxeden mowyalebiT mvedrebelTa SenTa, romelni yovliTa guliTa gxadian Sen; moyav yu-ri Seni da ismine Cem mdablisa da uxmarisa monisa Senisa, da yovlisa erisa Senisa. pirvelad moixsene, ufalo, Seni wmida kaTolike da samociqulo eklesia, romeli patiosniTa sisxliTa SeniTa moiyiden, da daamtkicen, ganaZlieren, aRamaRlen, ganamravlen, mSvidobiT damyarebul_hyav, warmarTTa zeda mosvlisagan ganaTavisuflen da uZRebisa jojoxeTisa bWeTagan ukunisamde daicven, mwvalebelTa geslovaneba ganaqarven, da metyveleba maTi cud_hyven, ZaliTa wmidisa sulisa SenisaTa da moaqcien igini (metania).

acxovne ufalo, da Seiwyalen RvTiv_daculi eri Cveni, mTavroba da mxedroba misi.

moixsene, ufalo, RvTiv daculi eri Cveni da meufeba misi, gare SezRude mpyrobelobani maTni da daumorCilen qveSe ferxTa maTTa yovelni mterni da mbrZolni maTni, da STauTxren gulTa Sina maTTa keTili da mSvidoba wmidisa eklesiisaTvis, da yovlisa erisa Senisa, da miec maT mSvidoba da dawynareba, raTa myudroebasa Sina maTsa, dawynarebuli cxovreba gvaqvndes, marTliTa sarwmunoe-biTa da keTil_msaxurebiT vscxovrobdeT (metania).

acxovne ufalo, da Seiwyalen didi meufe Cveni, uwmidesi da unetaresi sruliad saqarTvelos kaTolikos_patriarqi da mcxeTa_Tbilisis mTavarepiskoposi, mamai Cveni ilia, wmidani msoflios marTlmadidebelni patriarqni, yovlad samRvdeloni mitropolitni, mTavarepiskoposni da episkoposni, pati-osanni mRvdelni, qristes mier diakonni da yovelni samonazno wesni ziarni eklesiisani, romelni daadginen mwyemsad sityvierTa cxovarTa SenTa zeda, da locviTa maTiTa meca codvili Semiwyale da macxovne (metania).

acxovne ufalo, da Seiwyale sulieri mama moZRvari, maswavleli Cemi, romeli maradis iRviZebs da iRwvis sulisa CemisaTvis da locviTa misiTa momaniWe Sendoba SecodebaTa CemTa (metania).

acxovne, ufalo, da Seiwyalen mSobelni Cemni (saxeli), Zmani da naTesavni xorcielni, da yovelnive maxlobelni da megobarni Cemni, da mianiWe maT mSvidoba Seni da aRavsen igini yovelTa keTilTa (metania).
acxovne, ufalo, da Seiwyalen moxucebulni da yrmani, obolni da qvrivni, da mdebareni uZlurebasa da daxsnilobasa Sina, mwuxareni, gansacdelsa Sina myofni, tyveobasa da sapyrobilesa Sina myofni, devnuli simarTlisaTvis marTmadideblobasa Sina, uRmrToTa da warmarTTagan, mwvalebelTa da uaris_myofelTagan, monani Senni, moixsenen, gananaTlen, aRadginen, ganaTavisuflen, ganamtkicen ZaliTa SeniTa SendobiTa da xsna moaniWe maT (metania).
acxovne, ufalo, da Seiwyalen moZuleni da maWirvebelni Cemni, da moqmedni Cemzeda usjuloebisani, da romelni mmZlavroben da myvedrian me, nu dasji codvaTa da usjuloebaTa Sina maTTa CemTvis, aramed moaqcien igini borotisagan, romel aqvn Cemda momarT, da Seiwyalen didiTa wyalobiTa SeniTa (metania).

uarismyofelni marTlmadidebelTa sarwmunoebisani da WeSmaritebisa gzaTa Secdomilni, wvalebaTagan dabneulni, naTliTa cnobisa SenisaTa gananaTlen da moaqcien igini marTalsa sarwmunoebasa zeda, da ziar_hyven wmidisa Senisa kaTolike samociqulosa eklesiisa, raTa gicnan Sen, mxolo WeSmariti RmerTi da Tayvanis_gcen (metania).

locva gardacvalebulTa

moixsene, ufalo, sulni gardacvalebulTa monaTa SenTa, mSobelTa CemTa (saxelebi maTi), da yovelTa monaTesaveTa CemTa, da sasoebiT mkvdreTiT aRdgomasa da saukunosa cxovrebasa zeda gardacvalebulTa mamaTa, ZmaTa da daTa, miuteven maT yovelive Secodebani maTni, da miec maT saukuno xseneba (3_jer da metania).

dideba... awda...

ufalo, ieso qriste, Zeo RvTisao, locviTa yovlad wmidisa dedisa SenisaTa, RirsTa da RmerTSemosilTa mamaTa CvenTaTa da yovelTa wmidaTa, Segviwyalen Cven, amin.
ufalo, Segviwyalen (3_jer).

კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 1680 | დაამატა: nika_wero | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
კვირა, 2023-05-28, 8:56 AM
მოგესალმები სტუმარი
მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
♥ლექსები სიყვარულზე♥ [2550]
♥ფილმები♥ [274]
♥ვიდეოები♥ [470]
♥პოეზია♥ [336]
♥ცნობილი მწერლები♥ [72]
♥მუსიკები♥ [50]
♥რა არის სიყვარული♥ [50]
♥სურათები♥ [155]
♥სხვა და სხვა♥ [883]
♥რჩევები♥ [111]
♥ისტორია♥ [394]
♥ცნობილი ადამიანები♥ [665]
♥ლიტერატურა♥ [110]
♥რელიგია♥ [95]
♥ნიკო გომელაური♥ [56]
♥LoVe TesT♥ [1]
♥ლამაზი გამონათქვამები♥ [15]
ძებნა
კალენდარი
«  აპრილი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
ჩვენი გამოკითხვა
შეყვარებული ხარ?

საიტის მეგობრები
WwW.Traceurs.Ge
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

CReaTiNG By WeRo" 2023