♥♥♥♥♥♥
 
მთავარი » ♥სხვა და სხვა♥ცხოვრე
ბაში ერთ შეცდომას ყველა უშვებს..

სწორედ ამ ერთს ვერ ასწო< ... Read More

კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 2649 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

♥ Mine Beauty გილოცავ დაბადების დღეს :* 
 აესწარი მრავალს ყველაფერს ... Read More

კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 2037 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

ამას იმეორებ ყოველთვის, როცა სკუთარ ბავშვობაზე მიყვები. ყოველ ჯერზე მტკივა გული იმ ბავშვის გამო, რომელიც თვითონ ვერ ხვდებოდა თავის გასაჭირს, თუმცა გაუაზრებელი პროტესტი და მეტის მოთხოვნილება მაინც ჰქონდა. ვწუხვარ, მაგრამ არ გაწყვეტინებ, არა იმიტომ რომ ზრდილობა არ მაძლევს ამის უფლებას, იმიტომ რომ ამ დროს ვხედავ რამხელა უპირატესობა აქვს ჩემს ბავშვობას შენთან შედარებით და თავს ვუწყრები ჩემი გამოხტომების გამო, რითაც ალბათ ძალიან გტკენ გულს, ამით საკუთარ მეს ვსჯი და მსაჯული სინდისის წინაშე დარცხვენილი ვდგავარ. შენ ალბათ ფიქრობ რომ ზერელედ გისმენ და ჩემს გულამდე ვერ აღწევს შენი სათქმელის დედააზრი, არა ძვირფასო, ეგ სიღრმეები უკვე ავითვისე და ხშირად ვფიქრობ იმაზე,რა უცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოს, რომ შენ სკოლის უნიფორმის გარდა ტანსაცმელი არ გქონდა, მე კი არ ვიცი სად წავიღო ამდენი, შენ დახეული ჩანთით დადიოდი სკოლაში, მე კი პატარა ნაკაწრსაც კი არ ვკადრულობ, შენ საღეჭი რეზინა გენატრებოდა, მე კი მას საერთოდ არაფრად ვაგდებ,შენ არ იცოდი რა იყო საზღვრებს მიღმა და გეგონა შენი ქვეყნით იყო დასახლებული მთელი დედამიწა, შენ უუფლებო იყავი და უნდა გეკეთებინა ის, რასაც გიბრძანებდნენ, მიუხედავად შენი სურვილისა, შენს მაგივრად მშობლები წყვეტდნენ შენი მომავლისა და ბედის ამბავს, ბიჭისთვის თვალებში არ უნდა შეგეხედა და თუ ხელს გადაგხვევდა , მაშინ ცოლადაც უნდა მოეყვანე,კიდევ რა მოთვლის იმ სიმახინჯეებს შენი ნათელი ბავსვობის დღეებს რომ ამუქებდნენ, დიახ, ჭურში იჯექი, მაგრამ თავი დააღწიე და შესანიშნავად აუწყე ფეხი დროს, შენი საღი გონება და მიძინებული ბავშვობა როდი დააფრთხო სიახლეებმა, პირიქით, "ქიცისა და ქიცმაცუ ... Read More
კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 1308 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>

GT CreW - WeRo NeW Video

კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 1342 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

me dagibrundi chemo ertgulo megobaro da mapatie es mosawyeni pauza, mapatie, rom mcire xnit migatove, rom sxva, shengan damoukidebelma rameebma gamitaca da tavi moganatre! me isev ise mtkiva da mixaria rogorc uwin, isev ise mdis cremlebis niagvari, roca guls mtkenen, isev ise vcdilob mamacurad gavudzlo fizikur tkivils da dzlieri vechveno adamianebs! isev ise mixaria, roca mze anatebs da tbila, isev ise msiamovnebs yuradgeba da ketili adamianuri urtiertobebi , rogorc adre. isev ise maxarebs sachuqrebi da tkbili sityvebi. diax, me isev is var,vinc viyavi, ogond sul cotati gavizarde, sul ramdenime dgit,an iqneb tvit.....ici ra, milioni ram damigrovda shentvis satqmeli, magram chemda gasaocrad damabnia shentan shexvedram, sityvebi sadgac gamebna da gaifanta.....magram shen xom sityvebit isedac ver gagakvirveb, shen, visac chems sulshi gamadideblit chagixedavs da yvela gamocana tu tavsatexi amogixsnia. ra sasiamovnoa rom shen arsebob, rom megulebi da vici yoveltvis melodebi,vici, rom yoveltvis ertnairi xalisit moismen chems dalagebul tu mouwesrigebel ambebs, ar ganmsji da ar damsji chemi bavshvuri celqobistvis, arasdros gbezrdeba mosmena xandaxan gautavebeli da iqneb xandaxan mosawyeni ambebisac ki...me sheni megobrobit var gatamamebuli da tu xandaxan nebieri bavshvivit vchirveulob arc es warmoadgens shentvis problemas....chven albat ertmanets haerivit vchirdebit, radgan uertmanetod yofna ar shegvidzlia...................
კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 1536 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>

ager ukve ramdeni xania rac yvelas da yvelafers vakvirdebi chems garshemo, vswavlob adamianebs da sakutar tavtan marto darchenili chemebur axsnas vadzlev mere titoeul mat saqciels, zogadad movlenebs da adamianur urtiertobebs vmetvalyureob,minda gamocanas chavuxvde da amitom ara konkretuli saqcieli, aramed ufro gamomwvevi ,kargad shechqmaluli sinamdvile mainteresebs. maocebs chemi zogierti tanatoli, romeltac tavi gamotenili aqvt yovlad usafudzvlo ambiciebit, sishteres uazro manerebit da gatylarchuli laparakit vitom malaven,arada ufro sasacilo da shesabralisebi xdebian. tavad xom arian da damqashebsac nu ityvit,imdeni hyavt. aba rogor ar gavocde roca modashi codnisa da swavlis abuchad agdeba shemoiges,vis ar morevia sizarmace, es xom chveni ,bavshvebis senia,magram mxolod imitom dascino sxvis swavlas,shen rom ar swavlob sruli idiotizmia. xo, aba sxvanairad rogor ajobeb imat, vinc ganatlebit shenze magal safexurze dgas,cinizms swavla da shroma ar schirdeba,yvelaze martivi saqmea da yvelanairi gonebistvis aris xelmisawvdomi,magram swavla, kitxva, zogadad ganatleba ki yvelas ar dzaludzs. eg iqit iyos da gautavebeli omia, omi pirvelobisatvis,monopoliistvis.tu kravi iqnebi,tyuilad aravisi imedi ar gqondes, mglis xaxas ver ascdebi, tu mgeli iqnebi morali da zneoba unda daiviwyo,rtulia oqros shualedis modzebna da esec mxolod unikalur ,rcheul adamianebs sheudzlia.chemi dakvirvebit kravi uamravia, mgeli cota,xolo neitrali titze chamosatvleli. mokled bevri rom ar gavagrdzelo rogorc vatyo ... Read More
კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 1763 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>

კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 1399 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>
-gaigime.. aucilebeli araa amisatvis obieqti...gaugime mzes cxratvalas, patara mochikchike chituniebs gaugime, mokrialebul cas grublis tetri ftilebit rom gadaqargula, dedamiwas gaugime yoveldge rom fexit telav warbsheuxrelad, gaugime yvavilebs da balaxebs, naxe imatas rogor shemoggimilon, dges gaugime rom mshvidobit dagibrunda, dzagls gaugime , sheni tu ara sxvisi ertguli xom aris, shens tavs gaugime yovel cismare sarkeshi, uangarod gaeci erti gimili, rom bednirebam gagigimos mere mteli dgit,gaigime, sicocxles da siyvaruls , megobrobasa da ertgulebas, siketesa da satnoebas , sixarulsa da warmatebas gaugime, torem ise dagekargebian tvalsawieridan rom, bevric edzebo, vegar ipovi. adamianebs gaugime, am saocar qmnilebebs dedamiwis zurgze, dae tviton ar gipasuxon gimilit, ar danebde, xeli ar chaiqnio, gaugime, gimili sitbos asxivebs, adamianis sitbos didi gadamdebi energia aqvs, sicocxlis wyurvilis dzala,andamativit mimzidvelia da mis winashe boroti udzluri xdeba, gaigime, ogond gaigime da naxav mojadovdeba sheni gimilit yvelaferi, samyaro siketisken daiwyebs trials, adamianebs tvalebi siyvarulit aentebat, cxra mta ... Read More
Attachments: სურათი 1
კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 1814 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>
im droidan rac gavacnobiere, rom emociuri adamiani var, gamudmebit vebrdzvi mas. albat gagikvirdebat da ityvit ,ra sachiroao, magram damerwmunet swored am wamlekavma emociebma bevr rameshi xeli shemishala da tu mtlad ukan ar damxia, winac ar gamishva warmatebisaken. da mainc ra aris es, mozgvavebuli grdznobebis kona, rogori boboqari da daudgromelia, ra gijurad aachqrolebs xolme sisxls, movardeba gagwyvets welshi, gagaclis qancs da dagtovebs ususri lerwmis gerivit dzalagamoclils. uemocio adamiani ar arsebobs, ubralod arian isetebi, vinc garegnuli simshvidit kargad nigbavs tavis grdznoba-gancdebs da erti shexdevit dznelad gamoicnobt.mat tandayolili nichi aqvt, uflisgan aqvt bodzebuli es sachuqari , rom marton emociebi. ar vici ramdenad sheidzleba amis migweva, magram vtvli, rom far-xmali ar unda davyarot, unda vecadot lagami amovdot, sadave chavigdot ramenairad xelshi da ar mivcet tavisuflad ,taviant nebaze tareshis ufleba,sxvanairad mat tavashvebulobasa da agviraxsnilobas ar eqneba sazgvari da ra dagvrcheba xelshi datrgunuli, daudzlurebuli da gamofituli sakutari suli , sxeuli da goneba. vinc amas shedzlebs da ut ... Read More
Attachments: სურათი 1
კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 1765 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>


Happy NeW ... Read More
კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 1395 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

1 2 3 ... 88 89 »
სამშაბათი, 2024-04-16, 9:08 PM
მოგესალმები სტუმარი
მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
♥ლექსები სიყვარულზე♥ [2550]
♥ფილმები♥ [274]
♥ვიდეოები♥ [470]
♥პოეზია♥ [336]
♥ცნობილი მწერლები♥ [72]
♥მუსიკები♥ [50]
♥რა არის სიყვარული♥ [50]
♥სურათები♥ [155]
♥სხვა და სხვა♥ [883]
♥რჩევები♥ [111]
♥ისტორია♥ [394]
♥ცნობილი ადამიანები♥ [665]
♥ლიტერატურა♥ [110]
♥რელიგია♥ [95]
♥ნიკო გომელაური♥ [56]
♥LoVe TesT♥ [1]
♥ლამაზი გამონათქვამები♥ [15]
ძებნა
კალენდარი
«  აპრილი 2024  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
ჩვენი გამოკითხვა
შეყვარებული ხარ?

საიტის მეგობრები
WwW.Traceurs.Ge
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

CReaTiNG By WeRo" 2024