♥♥♥♥♥♥
 
მთავარი » 2010 » მაისი » 25
დასახელება: Cafe DeL MaR - Beautiful (Mandalay 7 canny_mix)
ხარისხი: mp3
ზომა: 10.49 MB

P.S ძაან მაგარი მუსიკა გაგისწორდებათ ....
< ... Read More
კატეგორია: ♥მუსიკები♥ | ნანახია: 2574 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>ზესტაფონო,ზესტაფონო მოვდივარ,
შორი გზიდან მოვალ მოგესალმები.
ჭირნახულო,ჭირნახულო, იხარე
მოვიტოვე ამ შვიდი წლის ვალები.

არ ინაღვლო შენთან მოვალ ჭირიმე,
ისე მოვალ როგორც გიბარებია.
ერთადერთო ერთად უნდა გახარო,
რაც აქამდე ჯერ არ მიხარებია.

მოვდივარ და თან მხარდამხარ მომყვება
უკეთესზე უკეთესი მაყარი,
ყველს შენზე მლოცველი და საზეო მოწეული ქორწინებით ნახარი.

...ზესტაფონო,ზესტაფონო მოვდივარ,
შორი გზიდან მოვალ მოგესალმები.
ჭირნახულო,ჭირნახულო, იხარე
მოვიტოვე ამ შვიდი წლის ვალები.

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1222 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>gmerTo sheminde chemi codvebi.
me xom shens gamo sicocxles davTmob,
tadzarshi chumad davichoqebi
da shens guls, chemi locviT gavaTbob.

me shenTvis fuli ar miTxovia
da arc simdidre mabrmavebs sxvebis.
me angareba arc ki mqonia,
me meshinia boroti xmebis.

am xmebs amaglebs sichume gamis
da varskvlavebic toveben bnel cas
me kidev guli gamiskdes lamis
rodesac Tvalebs davxuchav erT wams.

gmerTo me shenTvis ar miTxovia
bedniereba am cxovrebashi
me mxolod sevda damitovia
da sxva wavSale chems gonebaSi

ar miTxovia gmerTo me shenTvis,
didxans sicocxle wuTisofelshi
didxans sicocxles cudi Tan erTvis
da gadachexva magal morevSi

me mxolod erTs gTxov shen chemo gmerTo
kargad mimyofe es chemi dzmebi
didxans acocxle Sen erTaderTo
mashinac roca me davberdebi


.......................................................


orives guli erTmaneTs iTxovs
uerTmaneTod ver ... Read More
კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1690 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>me es davwere wyvdiad gameSi
misi xateba rom momelanda
da gaminaTda ucbaT TvalebSi
TavSi fiqrebi kvlav ameblanda

vdgavar da vumzer cremlian Tvalze
sichumem saxlshi daisadgura
TiTqos daviwvi me cecxlis alze
misma Tvalebma gamanadgura

es gulis feTqvac TiTqos cherdeba
da mochvenebas sibnele faravs
sunTqva TandaTan ufro dzneldeba
es yovelive shignidan mzaravs

nela Tendeba, mze sxivebs gzavnis
sibnele sadgac midis da qreba
sadgac shors ismis simgera mgzavris
da mochvenebac nel-nela dneba

ar vici amas me ra davarqva
ciuri xilva, molandebebi,
me SemaSina misma danaxvam
magram vici rom ar davnebdebi

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1094 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


arsebobs qveynad es didi grdznoba
arc uflis rwmena da arca dzmoba
es rcheulebis didi xvedria
gmerTs mxolod maTTvis dauxvedria

am grdznobas Turme bolo araaqvs
da vinc sheigrdznobs is sul Tan daaqvs
am grZnobis povna qveynad rTulia
misi saxeli siyvarulia
კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1178 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>qalis da kacis cxovreba erTad
aris formula gvTis boZebuli
qali ver gadzlebs ukacod qveynad
kaci uqalod aris wyeuli

maT akavSirebT mkrTali Zafebi
romliTac RmerTma daakavSira
veras daaklebs avi zraxvebi
avi, vnebebma daanaxSira...

kacis cxovrebas azri araaqvs
Tu gverdiT ar hyavs cxovrebis qali
qals ki tkivili guliT Tan daaqvs
Tu ver ipova man kacis kvali

maTTvis cxovreba uferulia
isini Tu ar arian erTad
yvela ojaxi dangreulia
Tu siyvaruli ara zis gmerTad..

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1528 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>ratom mWirdba me imis axsna,
rom cxovrebaSi kargi ar xdeba
da Cven gvWirdeba sul Tavis daxsna,
roca problema gzaze dagvxvdeba

ar msurs rom sxvsTvis cremlebi vRvaro.
Cemi cremlebic isedac myofnis
me mxolod minda, rom gavixaro
rogorc sxivis qveS, yvavili qoTnis,

magram vin gacdis aq gaxarebas,
umisamarTod dro roca garbis.
leqssac ver vaswreb me damTavrebas,
wamis magivrad saaTi gadis

dros vinRa Civis xalxi gagiJda
yvelafers naTel ferebSi xedavs.
uazrod muza gverZe damijda
da CemTvis tvinis arevas bedavs

gulsac ki feTqva davwyebia
da me ugulod sicocxles vbedav
win gavixede Cumi wlebia
da me am wlebSi mxolod Sen gxedav

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1276 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


me Cems TbilisSi sicocxle miyvars
dedas rom Svili skolaSi mihyavs
miyvars quCebi gzaabneuli
aSenebuli Tan dangreuli

wvimaSi miyvars gareT gamosvla
da velodebi me mzis amosvlas
miyvars metexi Zveli mTawminda
magram qarTvelebs ra SegvrCa wminda

rac gvqonda isic ferflad vaqcieT
Tbiliss Tavs lafi gadavaqcieT
yvelafers Turme movla Wirdeba
xalxi ki amas rodi mixvdeba

TbilisSi yofna CemTvis bevria
Tbiliss WaRarac Semoeria
Cven SevuRebeT mas Tma Wagarad
da nu davtovebT bedis amarad...

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1580 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>Seni leqsebi Seni sityvebi
ar waiSleba am gonebidan
sufTa furcelze Seni fiqrebi
akviatea gagonebdan

Sens sityvebs usmens mTeli qveyana
da dagafases roca waxvedi
me amiT dardi Semomeyara
Sens tkivils Turme sul ar amxeldi

Sen CemTvis adre iyavi muza
axla ki mxolod mosagonari
Sen rom waxvedi avwie Ruza
da me davwere gasagonari

gasagonari im xalxisaTvis
visac uyvardi da gafasebda
ar mimimarTavs me Ffar-xmlisaTvis
vicodi leqsi kvlav agavsebda

da mec davwere es mokle leqsi
Cemi gulidan amomavali
da me es momxvda rogorc guls nemsi
Seni viqnebi STamomavali

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1180 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>ai mestumra shenze fiqrebi dauzareblad mecekvebian
tavshi shedian fiqrs amireven magram garedan ar mexebian
isev leqsebi da piqrta kona furcelze xeli chems azrebs dayris
me miyvars asvla chumd iq sadac saxuravia lamazi saxlis

iq xom sazgvari araaqvs fiqrebs da muza mohyavs amayad niavs
mogefereba firqqrebs agirevs da isev sadgac ukvalod miaqvs
fiqrebs daertvis cremli spetaki gadmogordeba witel tuchebze
me rom shemedzlos dges sheni kocna davecemodi albat muxlebze

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1404 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

Isev shenze piqri shenze mogoneba
shen rom gagixseneb cremli mogrovdeba
Mxolod erts visurveb shentan ertad yopnas
gmertma shemisrulos tundac mere momklas


.............................................................................


sheni silamaze kerpad gadameqca
shen tu chemi gaxdi amass ver vikmareb
ca tu chamovarda mze tu tavs dameca
mxolod erts gpirdebi mainc shegiyvareb

................................................................................


Miyvars sheni cremli liyaze morbenali
mteli dedamiwa cremlit mogirwyia
sheni bageebi chumad momgerali
rac ki mabadia shentvis momicia
... Read More
კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1567 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>არა!ნუ წახვალ!
მე ვერ ავიტან უშენობას,მე ვერ ავიტან,
გოლგოთის მთაზე სიყვარულის უღელს ავიტან.
ოღონდ ნუ წახვალ,ნუ დამტოვებ განცდების
ტყეში,
შენთან სიშორეს,ერთაობას მე ვერ ავიტან,
მე ვერ ავიტან სიმარტოვის მოსვლას თავიდან,
ოღონდაც დარჩი,სამსხვერპლოზე ჩემს გულს
ავიტან,
ოღონდ ნუ წახვალ,ნუ დამტოვებ ცრემლების
თქეშში,
განმხოლოებას,განშორებას მე ვერ ავიტან,
მე ვერ ავიტან დაკენტებას წუთით,წამითაც,
ვეღარ გამოვალ უშენობის შავი ღამიდან.
დავიკარგები მარტოობის დახლართულ გზებში,
გიჟურ სურვილს და მონატრებას ვერ გადავიტან,
არა,ნუ წახვალ!..უშენობას მე ვერ ავიტან.

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1273 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

სიტუაცია არის ასეთი
წინ რუსეთია უკან სპარსეთი,
თავს დაგვცემია მთელი სვავეთი,
ეშმა და მისი სრული ქაჯეთი.

უსერ ცოდვების ოკიანეში,
ანკი აქამდე რითი მოვედით,
წინ წყალია და უკან მეწყერი,
სად ვიყავით და სად ჩამოვედით.

განწირულობის ყვირის საყვირი,
აღარც იმედი არანაირი.
მსყემსს დაეფანტა სოფლის ნახირი,
ოდეს რჩეული და შენაპირი.

მე რა, მე ჩემსას მაინც ამოვთქვავ,
ვით განწირული გედის სიმღერას,
თურმე ყველაფერს უნდა გაუძლო,
ყველა ტკივილს და ყველა ქიმერას.

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1037 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


მძულს შენი თავი,შენი ღიმილი,
შენი კოცნა და შენი სიცილი,
მძულს ეს ცხოვრება გზააბნეული,
ძალიან მწარე და წართმეული,

მძულს მარტო ყოფნა,ფანჯრიდან ცქერა,
შენი ლოდინი და შენზე წერა,
სიცარიელე გულს მოდებული,
მწარე ღრიალი და ეს წამება.................

მე მძულს შენს გამო მთელი სამყარო,
მძულს ეს ცხოვრება და ეს ამება.........
მე შენზე სიმწრით სულ ცეცხლში ვიწვი
და არ მაწყნარებს შენზე გოდება.

გესმის?...........შენ გამო სამყაროს ვებრძვი,
ვებრძვი ცხოვრებას და უშენობას,
მძულს მარტო ყოფნა და შენზე ფიქრი,
მე მძულხარ შენ და მაინც მოგელტვი,

მე მძულხარ,მაგრამ ძლიერ მიყვარხარ,
ძლიერ მიყვარხარ და მიტომ გებრძვი......

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1377 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


-შენ გინდოდა გეთქვა როგორ მომმართო ხო?!
-ხო....
-მამა მესიამოვნებოდა, მაგრამ არ დაგაძალებ.....
ყველაფერს ფარდა აეხადა, კესომ იცოდა ვინ იყო მამმისი, იცოდა ყველაფერი , იცოდა სრული სიმართლე...იცოდა , რომ ადამინი, რომელზეც ასე ოცნებობდა და რომელიც ასე ენატრებოდა, რომლის ნახვაც სანუკვარ ნბატვრად ქონდა გცეული მის წინაშე იდგა და ეს გოჩა იყო....
ამ ხნის განმალობაში, იმის მიუხედავად რომ ეს სულ რამოდენიმე კვირა იყო, გოჩამ ანას გული სითბოთი და სიყვარულით გაავსო, დაიმსახურა მიის პატივისცემა და მართლაც მამა-შვილური სიყვარული...
-ახალ მე წავალ...აბა შენ იცი მალე გამოჯამრთელდი, დარწმუნებული ვარ უკვე ყველას მოენატრე სკოლაში...
გოჩა კარებს მიუახლოვდა.
-მამა!-გაიგონა კესოს მისუსტებული ხმა და მიბრუნდა.
-კესო?!
-გიყვარვარ მაა?!
დაუფიქრებლად მიიღო პასუხი:
-სიცოცხლეზე მეტად!!!! მივიდა დაჩაეხუტა. კესოს თავლებიდან ცრემლები წასკდა, მამიკოს მიეხუტა და მისი გაშვება აღარ უნდოდა....
-ჩემი მამიკო..ჩემი მამა...მამილო...ჩემი..ჩემი...მარტო ჩემი....მიყვარხარ მა, ძალიან ძალიან მიყვარხარ...

ახლა მე ბედნიერი კაცი ვარ. ჩემმა შვილმა სიმართლე იცის....იგი ამაყობს ჩემით და არ ცხვენია მამამისის ახალგაზრდობის შეცდომის...პირიქით უნდა რომ ანა და მე ერთად ვიყოთ და ღვთის შეწევით ოჯახო შევქმნათ, თუმცა რათქმაუნდა ანა სასტიკ უარზეა, მეტიც ჩემი დანახვა არც უნდა. ჩვენ მამა0შვილობას რაც შეეხება...ყველაფერი ძველებურად გრძელდება, უბრალოდ უფრო ძალიან გვიყვარდ ერთმან ... Read More
კატეგორია: ♥ისტორია♥ | ნანახია: 1271 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>არასოდეს გამხარებია ასე რამე, ავად ვიყავი და ჩემ წინ ის ადამიანი დავინახე, რომლის დანახვაც ყველაზე მეტად მინდოდა.გოჩას ვეხუტებოდი, ვერ მიშორებდა, თუმცა არც უცდია ჩემი მოშორება. ბოლოს გული ვიჯერე ჩახუტებით და ლოგინში დავბრუნდი. გოჩა ლოგინთან მდგარ სკამზე დაჯდა და გამიღიმა.
-როდის გაცივდი ქალბატონო?!
-არ ვიცი...მემგონი გუშინ....
-წვიმაში დაბოდიალებდი გარეთ?!
-როგორ მიხვდი.
გოჩამ პირი გააღო უნდოდა ეთქვა: როგორ და ჩემი შვილი ხარ და მგავხარო, მაგრამ სასწრაფოდ დამუწა, ისე, რომ კესოს ვრე შეემჩნია, მაგრამ მის მახვილ თვალს მაინც არაფერი გამოპარვია.
-რას ამბობდი?!
-არაფერს....
-არა ამბობდი რაღაცას...
-ხო, იმას ვამბობდი, რომ თავს უნდა გაუფრთხილდე და წვიმაშ არ იწოწიალო....
-სწორი ხარ...კესომ სალომეს დაუძახა შემოდი ჩემს დამრიგებელს გაგცნობო. სალომე ოთახში შევიდა, სახეზე ფერი არ ედო.
-კარგათ ხარ ნათლი...?
-კი ჩემი ლამაზი....
-მინდოდა გოჩა გამეცნო შენთვის, ჩემი გმირი....
"გმირი?" ყურებს არ უჯერებდა სალომე. რა თქვა?;'1 გმირიო?! უკვე მოუსწრია კესოს გულის მოგება...
-ჩემი დამრიგებელი,ჩემი საყვარელი მასწავლებელი....ჩემი დამხმარე...
"რამდენი წოდება მიუნიჭებია უკვე მისთვის, ყველაფერს ეძახის მამის გარდა"....ფიქრობდა და თან კესოს ტიკ-ტიკს უსმენა.
-ყველაფერში მეხმა ... Read More
კატეგორია: ♥ისტორია♥ | ნანახია: 1294 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>ბიჭვინთაში საოცარი ღამე იყო,ჩამავალი მზის სხივები სულ გაქრა და ირგვლივ ყველაფერი დაადუმა,ორი მოსეირნე სილუეტიც ღამემ მოიცვა და ერთმანეთის პირისპირ დარჩნენ უკუნ ღამეში.. "მცივა ალექს,მცივააა...გოგონა კანკალებდა და წამწამებს ათრთოლებდა,წამწამებიდან ერთი მეორეს მიყოლებით წვეთები ცვიოდა და ცივ ქვიშას ათბობდა..."ცოტაც დავრჩეთ,ძალიან გთხოვ,ვიცი გცივა.. ბიჭი ქვიშაზე დაქდა და დიანა მკლავებში ჩაიხუტა...

-აღარ მინდა ესე ცხოვრება...ალუღლუღდა გოგონა..
-ვიცი...ბიჭმა გოგონას სახეში შეხედა და შუბლზე აკოცა.."რატომ აკეთებ ამას..
-იმიტომ რომ არავინ მყავს..წაიჩურჩულა დიანამ..
აღარ გააკეთებ ამ ... Read More
კატეგორია: ♥ისტორია♥ | ნანახია: 1189 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


ქარი ნაზად ატივტივებდა აფხაზეთის ზღვას და წვიმის წვეთები არწევდნენ მის სილამაზეს და კიდე უფრო ალამაზებდნენ დედამიწის გულ ზღვას და უზარმაზარ ამოუცნობ ზეცას რომელიც ერთადერთი იყო აქ,ერთადერთი ვინც ამ სილამაზეს ზემოდან დაჰყურებდა...
-ალე,გაიცანი,ეს დიანაა ჩემი უსაყვარლესი დაქალი...
დიანამ გაიღიმა და ალეს ხელი ჩამოართვა..
-სასიამოვნოა დიანა,ქართული იცი?
-როგორ არ ვიცი,მამა მყავს ქართველი,გაეცინა დიანას..
-მოკლედ,ბავშვებო,თავსხმა წვიმაა,მე წავედი ალე,ხვალე საღამოს გამოვალ,მანამდე აქ იყავი და დაისვენე,,,ლუკამ ეშმაკურად გაიღიმა და დიანას ყურში ჩასჩურჩულა : "გაართე,ამ ბოლო დროს ცუდ ხასიათზეა...
-მაიცა ალე,აქ რატომ მტოვებ,შენ სად მიდიხარ??
-ვახ ბიჭო,ძმაკაცს მოვინახულებ მაგასთან ვიქნები,იყავი აქ ერთი დღე რა...
ესე წავიდა ლუკა და დატოვა თავისი ძმაკაცი აფხაზ დიანასთან...

-ალე,არ შემოხვალ?
ალემ გაიღიმა და დიანას ხელი მოკიდა.."ყოველთვის მინდოდა წვიმისას ზღვაში ჩასვლა..შენ?
დიანამ შეშინებული მზერა მიიღო,,"ხომ არ გაგიჟდი,ცურვა არ ვიცი..
-არაუშავს,წამოდი,ვცადოთ...ალეს გაეღიმა და დიანა ზღვასთან მიიყვანა..."დიან,შემოდი... ალემ თითი აბობოქრებულ ზღვაში ჩაყო..
წყალი თბილი იყო,ალბათ დღის სინათლემ ის გაათბო,თუმცა ცივი წვიმის წვეთები ნელ ნელა აცივებდა უსასრულო და საოცარ ზღვას..
ალე წყალში შევიდა,ბობოქარი ტალღები მკაცრად ეხეთქებოდა მის ზურგს."დიიაან არ შემოხვალ!! დიანა ამასობაში წყლის შიშის დათრგუნვით იყო დაკავებული ... Read More
კატეგორია: ♥ისტორია♥ | ნანახია: 1208 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>სადღაც შორ,აგურის დიდ სახლში,აგუგუნებულ ბუხართან ორი ადამიანი იჯდა,დიდი ქალბატონი დაახლოებით 50 წლის,საოცრად გამოიყურებოდა თავის გრძელ,თეთრ და მოოქროვილ მდიდრულ კაბაში,ხელში მარაო ეჭირა და ამაოდ ინიავებდა..თვალები მწვანე ქონდა,ღია მწვანე და ტუჩების ირგვლივ ნაოჭები გასჩენოდა,ეტყობა თავს არ იღებავდა რადგან ყოველი თმის ღერი საოცრად ქათქათებდა..სავარძლიდან ის ამაყად დაჰყურებდა ახალგაზრდა ბიჭს,ბიჭი ნოხზე იჯდა,არ ეცვა ესეოდენ მდიდრულად,პირიქით ძალიან უბრალო სამოსი ემოსა,თვალები თავფლისფერი ქონდა და თვალების გუგის გარშემო მწვანე ფერის ზოლი ქონდა,ლამაზი იყო,საოცრად ლამაზი,სახის ნაქვთები საოცრად ლამაზი ქონდა,კოპწია ცხვირი, სწორი წარბები და მოდიდო ტუჩები..-შვილო,სად არის მამაშენი? იკითხა ქალბატონმა ბოხი ხმით..
-დედა,არ ვიცი,მემგონი პრობლემები აქვს ცენტრში და იქაა...
-შვილო,ძალიან დავბერდი,რას აპირებ?? ბიჭს ამ კითხვაზე კარგად გულიანად ჩაეცინა..
-რას ნიშნავს?ვერ მივხვდი..
-რას შვილო და კარგი ცოლი შეგირჩიე,კარგ ოჯახში გაზრდილი,მშობლები გავლენიანი,თვითონ ლამაზი და,,,, გაჩერდი,გაბრაზდა ბიჭი.. "მე არ მჭირდება თქვენი გარიგებული საცოლე! ბიჭი ადგა და ოთახიდან გავიდა... დედას არც კი უთქვამს "დაბრუნდი... ის ისევ იქ იჯდა და მარაოს ინიავებდა,,,

იმავე საღამოს..

-თამარ,სად არის ალე? (ალექსანდრე)
-არ ვიცი,უზრდელი ბიჭია,შენ ჭამე,არ იდარდო,შენი შვილი რომ იღუპება არც იმაზე იდარდო..
-რა ხდება ქალო!წამოიყვირა კაცმა...
-რა ხ ... Read More
კატეგორია: ♥ისტორია♥ | ნანახია: 1441 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>მე ვწერ ლექსებს და ვწერ შენზე,
ჩემზე, შენზე, იმ რთულ გზაზე.
დედიკოზე, მამიკოზე, დაზე, ძმაზე,
სულაც სხვაზე!!!
მინდა სახლი, დიდი სახლი!
მინდა მდელო, მწვანე მდელო!
ბურთი, ლახტი, საქანელა,
და ჰამაკი საყვარელო!!!
დაითვალე ჩემო კარგო,
სამი, ორი, ერთი, ნული
ჩემი შვილი მინდა ვნახო,
შავი ყურძნით მოტუტყნული...
მინდა შევსვა ლურჯა ცხენზე,
და ვასწავლო ჯირითობა,
მინდა თევზების აუზში,
ვნახო დიდი ქვირითობა!
ყველაფერი კარგი მინდა,
ყველაფერი საყვარელი,
მინდა დედას რძალი ჰყავდეს,
თბილი, კარგი, სანატრელი!!!
გამიტაცა ლექსის წერამ,
წავიკითხე თითქოს ვარგა!
რა კარგია ეს ფრაზები,
გადამრია მე ამ დარგმა!!!

კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1147 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>ჩემი უსასრულო ფიქრი ხარ,
ჩემი სიყვარულის კონა,
ჩემი სილამაზის საზომი,
ჩემი ოცნებების წონა.

ჩემი მოელვარე ვარსკვლავი,
ჩემი გამხელილი ცოდვა,
ჩემი სიხარულის საბაბი,
ჩემი ღამეული ბოდვა.

ჩემი უსახელო ლექსი ხარ,
ჩემი დარცხვენილი მუზა,
ჩემი ბედნიერი ცრემლების
ზღვაში ჩაშვებული ღუზა...

ჩემი უპასუხო კითხვა ხარ,
ჩემი პაწაწინა ია,
ჩემი გაუშლელი ყვავილი,
ჩემთვის გასროლილი ტყვია


კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 1685 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

პარასკევი, 2024-07-19, 3:26 AM
მოგესალმები სტუმარი
მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
♥ლექსები სიყვარულზე♥ [2550]
♥ფილმები♥ [274]
♥ვიდეოები♥ [470]
♥პოეზია♥ [336]
♥ცნობილი მწერლები♥ [72]
♥მუსიკები♥ [50]
♥რა არის სიყვარული♥ [50]
♥სურათები♥ [155]
♥სხვა და სხვა♥ [883]
♥რჩევები♥ [111]
♥ისტორია♥ [394]
♥ცნობილი ადამიანები♥ [665]
♥ლიტერატურა♥ [110]
♥რელიგია♥ [95]
♥ნიკო გომელაური♥ [56]
♥LoVe TesT♥ [1]
♥ლამაზი გამონათქვამები♥ [15]
ძებნა
კალენდარი
«  მაისი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ჩვენი გამოკითხვა
შეყვარებული ხარ?

საიტის მეგობრები
WwW.Traceurs.Ge
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

CReaTiNG By WeRo" 2024