♥♥♥♥♥♥
 
მთავარი » 2010 » იანვარი » 4 » Ertxel Dedamiwaze Yvela adamianurma grdznobam da tvisebam ertad moiyara tavi
1:03 PM
Ertxel Dedamiwaze Yvela adamianurma grdznobam da tvisebam ertad moiyara tavi


ertxel dedamiwaze yvela adamianurma grdznobam da tvisebam ertad moiyara tavi. sigijem tqva: damalobana vitamashoto. daiwyes damalva! simartle ar daimala, mainc mipovniano. sicrue cisartyelashi daimala, sinamdvile_okeaneshi, sizarmace yvelaze axlos daimala. tavisupleba niavs amoepara, sikete kargaxans sxvas utmobda adgilebs! rwmena zecashi aichra, shuri ki sxivshi miimala. siyvaruli sadac mivida yvelgan dakavebuli iyo. bolos lamazi vardis buchqi ipova da shig daimala. dawyo sigijemde damaluli grdznobebis dzebna. yvela ipova... siyvarulis garda, bolos vardis buchqi gadawia da kivilis xma gaigo... siyvaruls eklebze daechra tvalebi da dabrmavda... mas shemdeg dedamiwaze siyvaruli, sigijes xelchakidebuli dayavs!

siyvarulis legenda -"ertxel sigijes da siyvaruls ertmaneti sheuyvardat, ver dzlebdnen uertmanetod, sul ertad iyvnen bednierad, ertxel sigijem siyvaruls vardi achuqa, siyvaruls yvavili moewona, magram ekali tvalshi moxvda da dabrmavda. mas shemdeg siyvaruli brmaa da sigijec mudam tan dasdevs...

me monatrebis sadgegrdzelo minda davlio, dametanxmebit monatrebas vinc icis pasi, vinc shexvedria monatrebit cremlis alions da am cremlebit avsebuli sheusvams tasi, me monatrebis sadgegrdzelo minda davlio, da matic visac monatrebit qveynad uvlia, me siyvarulis sadgegrdzelo minda davlio rametu tavad monatreba siyvarulia...
me ar vwer leqsebs... leqsi tviton mwers,
chemi sicocxle am leqss tan axlavs.
leqss me vuwodeb movardnil mewyers,
rom gagitans da cocxlad dagmarxavs.

me davibade aprilis tveshi,
vashlebis gashlil yvavilebidan,
mawvims sitetre da wvimis tqeshi
modis cremlebad chems tvalebidan.

aqedan vici, me rom movkvdebi,
am leqss rom vambob, esec darcheba,
ert poets mainc gulze moxvdeba
da es eyopa gamosarchleblad.

ityvian ase: iyo sawyali,
orpiris pshanze gazrdili bichi.
leqsebi iyo misi sagzali,
ar moucvlia erti nabiji.

da awvalebda mas sikvdilamde
qartuli ca da qartuli miwa,
bednierebas mas umalavdnen,
bedniereba man leqsebs misca.

me ar vwer leqsebs... leqsi tviton mwers,
chemi sicocxle am leqss tan axlavs.
leqss me vuwodeb movardnil mewyers,
rom gagitans da cocxlad dagmarxavs.

sevda, mwuxareba, kocna sixaruli, ai es yopila turme siyvaruli..."

madlobeli var im titoeuli wamistvis, romelic shen machuqe...
madlobeli var gverdshi dgomistvis chirshic da lxinshic...
madlobeli var, radgan mudam iyavi chems gverdit mashin,
roca yvelaze metad upro mchirdebodi...
madlobeli var yvelaze metad imitom, rom shen arsebob!"

siyvaruli cxovrebashi mxolod ertxel modis... "es galaqtionis sityvebia... roca es grdznoba ibadeba gulshi, mtels shens cxovrebas, piqrebs, azrebs ipyrobs... mteli sheni cxovreba mxolod sayvarel adamians ukavshirdeba... mastan ragac uxilavit xar mijachvuli da gasaqans agar gadzlevs... namdvili siyvaruli maradiulia... is arasdros qreba ukvalod da did tkivilsac tovebs sulshi... didi dro schirdeba rom chveni cxovrebis mandzilze agar gvrcheba dro imisatvis, rom xelaxla shegviyvardes

shenze ocnebebshi piqri damiglia, ise shemiyvardi verc ki gamigia, rogor menatrebi sxvebma ar ician is, rom ushenobit guli dailia, shenze ocnebashi ukve meramdened tetrad usasrulo game gailia, gicqer tvalebshi da dzlier menatrebi, sheni siyvaruli sulshi amintia...

rogor dagiviwyo, rogor ar maxsovde, roca siyvaruli shenit shemignia?!
isev shenze vpiqrob, vdardob, ra vqna ushenoba, rom ar shemidzlia?!
dilit nislivit uxmod gamepare, shorit damidzaxe, nu damelodebi.
vici, waxvedi da agar dabrundebi, mainc gzas gavcqeri, mainc gelodebi.
guli ver geleva, guli ver gshordeba.
cxadshi gxedav da dzilshi melandebi.
vici, ar gaxdebi chemi arasodes, mainc miyvarxar da main menatrebi
siyvaruli sxva araperia, tu ara bunebis umaglesi poezia.

siyvaruli imas nishnavs, rom dgisit da gamit shens winashe sheni
sayvareli kals saxe gedgas, gesmodes misi momajadoebeli xma,
cxovrobde misi oikrit, misi mgrdznobelobit.

siyvaruli wamebaa, usiyvaruloba-sikvdili.

siyvaruli cxovrebis gvirgvinia, igi moicavs yvelapers.

siyvarulia roca ori ertarsebad sheertdeba, mamakaci da qali
angelozad iqceva. siyvaruli zecaaa.

siyvaruli momajadoebeli yvavilia, magram sachiroa didi gambedaoba,
rom mixvide da mowyvito igi upskrulis kideze.

siyvaruli udzvelesi, uaxlesi da ertaderti msoplio movlenaa.

siyvaruli es aris erti adamianis daudzleveli motxovnileba ipovos meore, romliskenac miiswrapvis.

siyvaruli tkivilia, visac ar stkiva, mas ar uyvars.

siyvaruli esaa miswrapeba srulyopilebisaken, simshvidesaken.

siyvaruli aris yvelaze dzlieri vneba, radgan igi ertdroulad eupleba tavs,
guls da sxeuls.

siyvaruli avadmyopobis saxeobaa, romelic arc chkvianebs indobs da
arc briyvebs.

siyvaruli yvelaze gvtaebrivi pormaa usasrulobisa.

rasac ududesi pilosoposi ver ganmartavs, magram udidesi briyvic
ki ganicdis, amas uwodeben siyvaruls.

siyvaruli ertadertia rodesac misi msgavsi atasia.

siyvaruli brdzolaa, tu ar sdzlie, qali ise ver shegiyvarebs.

siyvaruli-ai, cxovrebis ertaderti sitkboeba! siyvarulis yola
mklavebshi-ai, adamianis bednierebis ukanaskneli sazgvari.

siyvaruli sulgrdzel ars da tkbil.

siyvaruli cvaria cisa, romelic bunebam chagviwveta cxovrebis
pialashi, rom mit simware cxovrebisa dagvitkbos

*me dachrili var, uiaragod, me shens siyvaruls ver gaveqeci, ver ityvi
chemze guli ar aqvso. me guli mqonda da shen mogeci*

albat yvelas gainteresebt tu ra aris siyvaruli, rogoria is, amis
pasuxi mecnierebma wlebis ganmavlobashi ver daadgines, magram adamianebi mas taviseburad xsnian... roca vigaca giyvars da tu masac
uyvarxar, samyaro sxvanairi gechveneba, amqveynad araperi gwyins
yvelaperi gixaria, tvalebi gibrwyinavs da ggonia rom amqveynad
yvelaze bednieri shen xar... is adamiani romelic giyvars shentvis
mzea, shen ki mis gareshemo brunav. is gatbobs da gealerseba tavisi
sxivebit. is shen samyaros centri ggonia, dge iwyeba masze piqrit da
mtavrdeba isev masze piqrit, xshirad sizmarshic sheni stumaria, dzilshic
ki masze ocnebob. yvelgan da yoveltvis misi saxeli gakeria
pirze, masze saubari shentvis yvelaze sasurveli temaa, arasodes geleva
sityvebi masze saubrit, vinc ar unda ecados veravin shegacvlevinebs
masze piqrs, sxvaze veravize shedzleb piqrs.. ggonia rom yoveltvis
ertad iqnebit, sicocxlis bolomde veraperi dagashorebt, mis gverdit
tavs daculad grdznob da arapris geshinia. siyvaruli xshirad shenze
dzlieria, zogjer ar gyopnis gulshi adgili rom is daitio, ginda
iyviro rom giyvars, ggonia rom veravin zians ver miayenebs shens
siyvaruls, veravin sheexeba, roca dacva gchirdeba yvelaze dzlieri xdebi
da yvelas sheebrdzolebi mtebsac ki shedzrav. roca ichxubebt piqrob rom
samudamod dakarge, am dros gaviwydeba yvelaperi, samyaro wyvets
arsebobas, gaxsovs mxolod misi saxe, xma, shexeba, kocna... am dros shen yvelaze ubeduri xar, siyvaruli am dros upro matulobs, siyvaruli
yoveldge izrdeba arasodes kargavs tavis pirvel mdgomareobas, ar
wydeba, ar uperuldeba, xundeba... pirveli siyvaruli am qveynad
yvelaze lamazia, is yvelasgan da yvelaprisgan gansxvavdeba, ar aqvs
mnishvneloba rodis gewveva 10-is 15is tu 25wlis asakshi. yvelaze lamazi albat siyvaruli gardatexis asakshia, am dros yvelapers
mwared ganicdi, upro romantikuli da meocnebe xar, vidre saertod.
pirveli siyvarulis daviwyeba uzomod dznelia titqmis sheudzlebeli.
yvelaperi axalia shentvis: pirveli cremli, pirveli sixaruli,
pirveli sitbo, pirveli kocna......
pirveli siyvaruli yoveltvis shenshi rcheba!!!

nurasodes daechvdebi chems siyvarulshi shendami dzvirpaso, imitom rom,
rac gadis dro, es siyvaruli dgitidge upro izrdeba da
dzlierdeba.
axla me vgrdznob tavs namdvilad bednierad,
radgan bolos da bolos gipove...
me shens dzebnashi davxarje mteli chemi cxovreba da vici,
rom igives ganicdidi shenc chems mimart...
me shen usazgvrod miyvarxar...

"ragind shors viyo, mainc vigrdznob roca shen gaigimeb...
vigrdznob, roca shen nagveli gawevs gulzed...
yvela sheni gancda chemze gadmodis, radgan chven vart erti mtliani,
chemo siyvarulo."
siyvaruli ertaderti zgaparia, romelic ar iwyeba sityvebit " iyo da
ara iyo ra", magram am sityvebit ki mtavrdeba. (gogos) ragac
pataras magram sitbos grdznob gulshi romelic misi danaxvisas ise izrdeba
rom mtel guls ikavebs, es dzalian aucilebeli da sasiamovno grdznobaa
martalia radgan dzalian codoa is adamiani romelic am qveyanas
moevlineba da ar ganicdis amas... magram siyvaruls mxolod dadebiti
mxare ar aqvs mas dzalian uaryopiti mxarec aqvs romelic upro xshiria
chven asakshi anu 11-16mde... ra tqma unda sheidzleba es upro adre an
upro gvianac ganicado magram upro xshiri am periodshia... ras ganicdis
gogo roca "is" uyvars da mas cal pexze kidia??...tkivils...itanjeba...sul
masze piqrobs... ocnebobs "masze" da mzad aris mokvdes ogond
chaexutos sul ertxel mainc an gaugimos an tundac miesalmos...upro
sashinelebaa roca "is" vinc shen giyvars sheni megobaria gendoba da guls
gishlis giyveba im adamianze romelic uyvars da gtxovs daxmarebas...am
dros gulshi ragac ise gewvis... dneba da mzad aris sheni cremlebis saxit
moevlinos qveyanas... magram shen itmen cdilob ar sheimchnio is ki
agrdzelebs da giyveba tu rogoria misi siyvaruli...ra lamazi...chkviani...da
a.sh...shen ki am yvelaperis shemdeg saxlshi midixar shevardebi shen
otaxshi da iclebi im tkivilisgan romelic man mogayena da carmodgenac ki
ar aqvs...martalia dznelia magram ras vizavt...unda gavudzlot da rac
mtavaria vibrdzolot chveni siyvarulistvis... imitom rom chven bednierebas
vimsaxurebst...siyvaruli istoriulad aris brdzola,
fsiqologiurad sigijea,
biologiurad fiziologiuri motxovnileba,
pizikurad mizidulobis dzala,
qimiurad sheertebis kanoni:) 1.nu mouyvebit siyvarulze, visac tviton ar
yvarebia, aseti vinme brma sarkea, rac unda lamazi iyo, ar gamochndebi.
2.nu mouyvebit siyvarulze, visac bevrjer yvarebia, aseti vinme cxra kariani
saxlivitaa, yvela shedis da gamodis, rac moxvdebat gaaqvt-gamoaqvt.
3.nu mouyvebit siyvarulze visac uyvars, tu shen upro bednieri xar ar
dagijerebs, tu is upro bednieria, shen ver mogismens

tkivili, grdznoba protestis, vkvdebi, mindebi...
me am yvelapers ertad vgrdznob, mgoni vgijdebi,
tu ki momismen, dapiqrdebi, albat mixvdebi,
rogorc arasdros, exla ise dzlier mchirdebi.
minda, xo minda, es me minda, rom kvlav icocxlo,
arc ki gabedo asi weli kidev sikvdili,
ar gamimeto, ar gamwiro, gtxov ar waxvide,
gtxov, rom moigo sicocxlistvis bolo chidili.
jer is qorpaa, ususuri, wminda, patara,
satuti, tbili da umanko vit zeciuri,
acade trpobas, silamazes da sispetakes,
acade gaxdes angelozi am qveyniuri.
umisod ra vqna, sad wavide, vis vkadro meti,
tu beri gavsde, sadme qvabshi davido bina,
aseti msxverpli, ristvis gindat gamagebina.
meti ra gitxrat wamiyvanet, me minda, gesmit???
chemi survili rom yopiliyo,
pexs ar davdgavdi codvil miwaze.
ar gavchndebodi, ar vicxovrebdi,
ar visuntqebdi, dges am miwaze.

magram gangebam, ase ineba
da me aqa var, dges am miwaze,
usiyvarulod da uimedod,
davexetebi cali miwaze.

gmerto dzliero, shen sheismine,
chemi vedreba, dges am miwaze.
nu mimatoveb, usiyvarulod
da uimedod, cals am miwaze

marto damtova me dges cxovrebam,
martos damadga mdzime ugeli,
martos mawvalebs gadasarchenad,
marto vdgevar da vinmes moveli.

ratom gamwira ase cxovrebam?!
ratom damtova marto, euli?!
ratom ar momca me siyvaruli,
rom gamimtelos guli sneuli?!

gaivlis wlebi, dro sheicvleba,
marto davrchebi, isev wyeuli.
ase yopila es bediswera,
unda damtovos mudam euli.კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 5663 | დაამატა: giorgi_adu | რეიტინგი: 3.2/4
სულ კომენტარები: 2
2 mariami  
0
:p:p

1 lika  
0
ara ra. es yvelaperi sicruea.

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
კვირა, 2023-05-28, 10:21 PM
მოგესალმები სტუმარი
მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
♥ლექსები სიყვარულზე♥ [2550]
♥ფილმები♥ [274]
♥ვიდეოები♥ [470]
♥პოეზია♥ [336]
♥ცნობილი მწერლები♥ [72]
♥მუსიკები♥ [50]
♥რა არის სიყვარული♥ [50]
♥სურათები♥ [155]
♥სხვა და სხვა♥ [883]
♥რჩევები♥ [111]
♥ისტორია♥ [394]
♥ცნობილი ადამიანები♥ [665]
♥ლიტერატურა♥ [110]
♥რელიგია♥ [95]
♥ნიკო გომელაური♥ [56]
♥LoVe TesT♥ [1]
♥ლამაზი გამონათქვამები♥ [15]
ძებნა
კალენდარი
«  იანვარი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ჩვენი გამოკითხვა
შეყვარებული ხარ?

საიტის მეგობრები
WwW.Traceurs.Ge
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

CReaTiNG By WeRo" 2023