♥♥♥♥♥♥
 
მთავარი » ♥პოეზია♥


გამეორება, პოეტური მეტყველების ერთ-ერთი გამომსახველობითი საშუალება, ემოციური ზემოქმედების გაძლიერების მიზნით ენობრივი ელემენტების შეგნებული გამეორება. ლექსის სტრუქტურის მაორგანიზებელ მეტრულ-რიტმულ გამეორებათა სისტემაში შედის: ტერფი, ცეზურა, ანაკრუზა, კლაუზულა, საზომი (ტაეპი), რეფრენი (მისამღერი). ენობრივ გამეორებას მიეკუთვნება ძირითადად ბგერის გამეორება (ალიტერაცია, ასონანსი, რითმა), ძირის გამეორება (მაგ., "მზე აღარ მზეობს ჩვენთანა, დაღი არ დარობს დარულა..." შოთა რუსთაველი), სიტყვის ან სიტყვათა ჯგუფის გამეორება (მაგ., "ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის, ფოთლები მიჰქრიან ქარდაქარ... ხეთა რიგს, ხეთა ჯარს რკალად ხრის, სადა ხარ, სადა ხარ, სადა ხარ?..." გ. ტაბიძე).

გამეორება ხშირია ხალხურ სიტყვიერებაშიც, განსაკუთრებით საყმაწვილო ზღაპრებსა და ლექსებში (მაგ., "რწყილი და ჭიანჭველა", "გვრიტი", "თხამ ვენახი შეჭამა"), სადაც სტილისტიკური გამომსახველობის გარდა იგი ემსახურება ბავშვის მეტყველებისა და მეხშირების განვითარებას. გასამეორებელი ტექსტი აქ თანდათან რთულდება.

კატეგორია: ♥პოეზია♥ | ნანახია: 1060 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>რუმე სერიშ ლანდღვერ თოლცჷ
თუთაქ სინთე ქალაჭვალჷ;
ჭველეფ ნირსი გეგნიცხონესჷ
მურიცხეფი იჭვარჭვალჷ,

ჭილამ ნეძიქ გამკოლჷ დო
ჸურუმ ქუას გიკაჭალჷ
აურე ხობწყარ მოშინთანცჷ
ევრე მაფერ მიკვაჭალჷ;

სოფელც კამაცალო ლურცჷ,
ელვოჯინექ აკან ცასჷ,
წიწინაფილ ჩაფლა ლუღის,
ბერწულ ათაკარკაცანსჷ.

თუთარჩელა მუნმოქუნცუ,
თოლ მეთხოზჷ ნაკვაცასჷ;
დია,მურე ათე ორთა-
ირფელც მუჭო დაკვაწანსჷ?!

ლანჯეფი დო თხომუეფი,
ოჯალეშით გონაბადე,
მალას მაჭარ გობორდიშანც-
ბრელ ბორულიშ მორაგადე

გედ შქჷრენი,თე ტაბაკი
ჯგირ დო სქვამით მორაბადე;
გაკოკურცხით ჯიმალეფი,
დომხვამითჲ ოდაბადე!

კატეგორია: ♥პოეზია♥ | ნანახია: 1150 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

Cven is sigiJemde gviyvars, mis danaxvaze muxli gvekveTeba, mis gamo SegviZlia movklaT vinme an Tavi moviklaT.
GRamRamobiT vtiriT da megobrebs erTsa da imave ambebs vuyvebiT. Yyvelaze mxiarul da inteleqtualur kompaniaSi yofnas, masTan yofnas vamjobinebT. EerTxelac gaviRviZebT da…
-araferi, TiTqmis araferi dagvrCa. sicarielea es Tu raRac sxva? magaliTad sunamo, misi suniT gaJRenTilia yvela Cveni nivTi, oTaxi … dRes ki am suns ver vitanT.
is angelozia da demoni, swored mas vicavdiT megobrebisgan sisxlis ukanasken wveTamde, mis cud saqcielsac TavgamodebiT vamarTlebdiT. Aexla ki misi saxelis xsenebaze usiamovnod gaJrJolebs, ara da gikvirs ase giyvarda da sad gaqra siyvaruli? Aarsad ar gamqrala, energiis Senaxvis kanonia Tu sadme ragac gaqra. Ee.i. sadgac gadainacvla. Vnebiai siyvaruli dzalian dzlieri grdznobaa da advilad gadaizrdeba sidzulvilshi. Ratom? Imitom,rom siyvaruls tan sdevs:echvianoba da cyena,shishi da gulis acrueba,dagla da tkivili. Ertxelac siyvarulit daglilebs siyvaruli gvekargeba,dagrovili negatiuri energia sidzulvili gaxdeba-igi isetive dzlieria,rogorc siyvaruli. Ase,rom samcuxarod chven is ki ar gadagviyvarda,shegvdzulda.bevr shemtxvevashi es kargis nishania.
Is xom sayvareli megobari,tanamosaubre da…sayrdeni iyo,is chven gviyvarda da gvchirdeboda. Magram nel-nela,dzaldatanebi ... Read More
კატეგორია: ♥პოეზია♥ | ნანახია: 2797 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


ანგელოზის წირვა დგება
როცა დაჰკრავს ნინო ზარსა,
მცხეთის ქალაქს მირონი დუღს,
ყველგნივ გააქვს ნიავქარსა,
გარს გუმბათსა,სვეტს ეხვევა,
როგორც ნორჩი ვაზი სარსა,
იმის მადლი შეგეწიოთ,
რაც იქ წირვა–ლოცვა დგასა.

კატეგორია: ♥პოეზია♥ | ნანახია: 1539 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

ქარით დატირებული, უნუგეშოდ შთენილი, 
მიფრინავდა ფოთოლი, ხიდან გადმოცვენილი.

და სტიროდა მიდამო, იძრცვნებოდა ტყეები,
და სცურავდნენ, სცურავდნენ ღრუბელთ სიშორეები.

შემდეგ თოვლი მოვიდა და, ვით სულს მოტივტივეს,
შევაჩვიე სიცივე ჩემი გულის სიცივეს.

ეხლა... თოვლში, ჩაფლული, უნუგეშოთ შთენილი,
იყინება ფოთოლი, ველად ჩამოცვენილი...

კატეგორია: ♥პოეზია♥ | ნანახია: 1169 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


Based on the play by William Shakespeare, as told by Bart Marks


  In the town of Verona lived two families, the Capulets and the Montagues, engaged in a bitter feud. Among the Montagues was Romeo, a hot-blooded lad with an eye for the ladies.

One day, Romeo was recounting for his friends his love for Rosaline, a haughty beauty from a well-to-do family. Romeo’s friends chided him for his "love of love” but agreed to a plan to attend the feast of the Capulets’, a costume party where Rosaline was expected to make an appearance. The disguises would provide Romeo and his friends a bit of sport and the opportunity to gaze undetected upon the fair Rosaline. Once there, however, Romeo’s eyes fell upon Juliet, and he thought of Rosaline no more.

კატეგორია: ♥პოეზია♥ | ნანახია: 1308 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>ახალი წიგნიდან

* * *

მე ამქვეყნად ადრეც გახლდით, გეახლებით მესამედაც,
ჯერ - მეორე წვევამდელთა ლეგიონი მესალმება.
ნეტავ ადრე რა მინდოდა ან ახლა რა მესაქმება?
ან - მესამე პაემანი ვის დამისვამს შესაქებად?
მხოლოდ ერთი შეკითხვა მაქვს: რა მერქვა და რა მერქმევა,
როცა - ორჯერ გახსნილი ცა - ერთხელ კიდევ გამერღვევა?
რა ვქნა, თუმცა არჩევანი თვითონ არ ამირჩევია,
იმ ქვეყანას - ეს ქვეყანა მერჩია და მირჩევნია.
ღმერთი მყავს და არ მჭირდება სხვა კერპი და სხვა ლიდერი,
დღევანდელი კვერცხიც მიყვარს და ქათამიც ხვალინდელი.
კარები რომ მიმიხუროთ და მიწიდან გამაძეოთ,
ციდან გამოგეცხადებით და მოვიგებ სანაძლეოს.
და მესამედ ვადღეგრძელებ უფლის სახლს და უფლის ოფისს:
ერთხელ მაინც დამაწყურვებს ჯამი სამი წუთისოფლის.* * *

დიდუბე დაიხურა და დაგაგვიანდა, ბებერო,
სხვა მეტი რა დაგრჩენია: ცას უნდა გამოეკერო.
ვერც ამნისტია გიშველის და ვერც მსაჯული ნაფიცი,
კვლავ უფრო დაგიმძიმდება - დამძიმებული ნაბიჯი.
უნდა დააცხრო ფორტე და გაათამამო პიანო
და ამ გარეწარს სალამი არ უნდა დაუგვიანო
და იმ გარეწარს არასდროს არ უნდა შეეკამათო,
კატა - ვეფხვივით, ასკილი ვარდივით უნდა განათლო.
უნდა შეუნდო, რომელსაც წარსული დაუხურდავდა,
მუდამ უნდა და უ ... Read More
კატეგორია: ♥პოეზია♥ | ნანახია: 1161 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

ნგელოზს ეჭირა გრძელი პერგანეტი,
მწუხარე თვალებით მიწას დაჰყურებდა.
მშვიდობით, მშვიდობით! ამაოდ დაგენდე,
ელვარე საღამოვ ალმას საყურეთა!
ბაგეთა ლოცვაო, დიდება და ძეგლო,
უთუოდ მახსენებ ოდესმე... ოდესმე!
გრაალის კოშკები, ლიდიის სამრეკვლო
შენს ფეხქვეშ დაიმსხვრა და გლოვა მომესმა.
ოჰ! როგორ გაფითრდა ციურთა თანადი
ოცნება, ნახაზი საგანთა უარით,
ღრუბელი ფერადი და ალვა ტანადი,
რომელსაც აზიის ცით გადაუარეთ.
ანგელოზს ეჭირა გრძელი პერგანეტი
და ფოთლებს ისროდა სიფითრე ბარათის.
ამაოდ დაგენდე, და ჩვენ ერთმანეთი
ამაოდ გვინდოდა, მშვიდობით მარადის!
ქარვათა მორევში დაეშვა ფარდები –
საღამო კანკალებს შიშით და რიდობით,
საღამო ნელდება და კვდება ვარდები...
მშვიდობით, მშვიდობით, მშვიდობით!..

galaqtion tabidze

კატეგორია: ♥პოეზია♥ | ნანახია: 1266 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


სიყვარული სხვა არაფერია, თუ არა ბუნების უმაღლესი პოეზია.
ნ ო ვ ა ლ ი ს ი

სიყვარული იმას ნიშნავს, რომ დღისით და ღამით შენს წინაშე შენი საყვარელი ქალის სახე გედგეს, გესმოდეს მისი მომაჯადოებელი ხმა, ცხოვრობდე მისი ფიქრით, მისი მგრძნობელობით.
ა ნ ა კ რ ე ო ტ ი

სიყვარული წამებაა, უსიყვარულობა - სიკვდილი.
ე ბ ნ ე რ შ ე ნ ბ ა ხ ი

სიყვარული ცხოვრების გვირგვინია, იგი მოიცავს ყველაფერს.
ბ ე თ ჰ ო ვ ე ნ ი

სიყვარულია, როცა ორი ერთარსებად შეერთდება, მამაკაცი და ქალი ანგელოზად იქცევა. სიყვარული ზეცაა.
ჰ ი უ გ ო

სიყვარული მომაჯადოვებელი ყვავილია, მაგრამ საჭიროა დიდი გამბედაობა, რომ მიხვიდე და მოწყვიტო იგი უფსკრულის კიდეზე.
ს ტ ე ნ დ ა ლ ი

სიყვარული უძველესი, უახლესი და ერთადერთი მსოფლიო მოვლენაა.
ფ რ. რ ი უ კ ე რ ტ ი

სიყვარული ეს არის ერთი ადამიანის დაუძლეველი მოთხოვნილება იპოვოს მეორე, რომლისკენაც მიისწრაფვის.
ტ ო მ ა ს ჰ ო ბ ს ი

სიყვარული ტკივილია, ვისაც არ სტკივა, მას არ უყვარს.
ვ. ვ. რ ო ზ ა ნ ო ვ ი

სიყვარული - ესაა მისწრაფება სრულყოფილებისაკენ, სიმშვიდისაკენ.
ნ ე ტ ა რ ი ა ვ გ უ ს ტ ი ნ ე, ა ვ რ ე ლ ი უ ს ი

სიყვარული არის ყველაზე ძლიერი ვნება, რადგან იგი ერთდროულად ეუფლება თავს, გულს და სხეულს.
ვ ო ლ ტ ე რ ი

სიყვარული ავადმყოფობის სახეობაა, რომელიც არც ჭკვიანებს ინდობს და არც ... Read More
კატეგორია: ♥პოეზია♥ | ნანახია: 1250 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


კაფეში სევალ სრულიად მარტო
და ორს ავივსებ სასმელით ჭიქას,
ერთი შენია (უნდავიდარდო
ასეც და ისეც, აქაც და იქაც).

შენს სადღეგძელოს ჩუმად ჩამძახებს
ჭიანურები, ვასვამ: ალავერდი!
მაგრამ შენს ჭიქას ხელს არვინ ახებს,
პასუხს არ მაძლევს ხმათა ხავერდი.

და გაფითრებულ სარკეში მცურავს
ეს მწუხარება ვინ დამიფასოს?
მე გეუბნები ასე სამდურავს,
მაგრამ შენ მაინც არ მაძლევ პასუხს. გალაკტიონის ნახატები

Galaqtioni

კატეგორია: ♥პოეზია♥ | ნანახია: 1248 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

« 1 2 ... 31 32 33 34 »
შაბათი, 2023-09-23, 1:45 PM
მოგესალმები სტუმარი
მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
♥ლექსები სიყვარულზე♥ [2550]
♥ფილმები♥ [274]
♥ვიდეოები♥ [470]
♥პოეზია♥ [336]
♥ცნობილი მწერლები♥ [72]
♥მუსიკები♥ [50]
♥რა არის სიყვარული♥ [50]
♥სურათები♥ [155]
♥სხვა და სხვა♥ [883]
♥რჩევები♥ [111]
♥ისტორია♥ [394]
♥ცნობილი ადამიანები♥ [665]
♥ლიტერატურა♥ [110]
♥რელიგია♥ [95]
♥ნიკო გომელაური♥ [56]
♥LoVe TesT♥ [1]
♥ლამაზი გამონათქვამები♥ [15]
ძებნა
კალენდარი
«  სექტემბერი 2023  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
ჩვენი გამოკითხვა
შეყვარებული ხარ?

საიტის მეგობრები
WwW.Traceurs.Ge
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

CReaTiNG By WeRo" 2023