♥♥♥♥♥♥
 
მთავარი » ♥რელიგია♥
იოვანე მოციქულისა წიგნი კათოლიკე. მეორე
თავი 1

1. მოხუცებული რჩეულსა დედოფალსა და შვილთა მისთა, რომელნი მიუყარან მე ჭეშმარიტებით და არა ხოლო მე, არამედ ყოველთავე, რომელთა უცნობიეს ჭეშმარიტებაჲ. 2. ჭეშმარიტებისაგან, რომელი დამკჳდრებულ არს ჩუენ შორის და ჩუენ თანა იყოს უკუნისამდე. 3. იყავნ თქუენ თანა მადლი, წყალობაჲ და მშჳდობაჲ ღმრთისა მიერ მამისა და უფლისა მიერ იესუ ქრისტესა ძისა მისისა ჭეშმარიტებით და სიყუარულით.

4. განვიხარე ფრიად, რამეთუ ვპოენ შვილთაგან შენთა, რომელნი ვლენან ჭეშმარიტებით, ვითარცა-იგი მცნებაჲ მოვიღეთ მამისაგან. 5. და აწ გიკითხავ შენ, დედოფალო, არა ვითარცა მცნებასა ახალსა მივსწერ შენდა, არამედ რომელი მაქუნდა დასაბამითგან, რაჲთა ვიყუარებოდით ურთიერთას. 6. და ესე არს სიყუარული, რაჲთა ვიდოდით მცნებათაებრ მისთა, და ესე არს მცნებაჲ მისი, ვითარცა-იგი გესმა დასაბამითგან, რაჲთა მას შინა ხჳდოდით. 7. რამეთუ მრავალნი მაცთურნი შემოვიდეს სოფლად, რომელნი არა აღიარებენ იესუ ქრისტესა ჴორციელად მოსრულსა; ესე არს მაცთური და ანტიქრისტე. 8. ეკრძალენით თავთა თქუენთა, რაჲთა არა წარვწყმიდოთ, რაჲ-იგი ვქმენით, არამედ სასყიდელი სავსებით მოვიღოთ. 9. ყოველივე რომელი გარდაჰჴდებოდის და არა ეგოს მოძღურებასა ზედა ქრისტესსა, მის თანა ღმერთი არა არს, ხოლო რომელი ეგოს მოძღურებასა ზედა ქრისტესსა, მის თანა ძეცა და მამაჲცა არს. 10. რომელი მოვიდეს თქუენდა და ესე მოძღურებაჲ არა მოაქუნდეს, ნუ შეიწყნარებთ მას სახლთა თქუენთა და „გიხაროდე ... Read More
კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 1123 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


იოვანე მოციქულისა წიგნი კათოლიკე. პირველი
თავი 1

1. რომელი იყო პირველითგან, რომელი გუესმა და ვიხილეთ თუალითა ჩუენითა, რომელი ვიხილეთ და ჴელნი ჩუენნი ჰმსახურებდეს სიტყუასა მას ცხორებისასა. 2. და ცხორებაჲ იგი გამოცხადნა და ჩუენ ვიხილეთ და ვწამებთ და გითხრობთ თქუენ ცხორებასა მას საუკუნესა, რომელი იყო მამისა თანა და გამოგჳჩნდა ჩუენ; 3. რომელი გუესმა და ვიხილეთ, გითხრობთ თქუენ, რაჲთა თქუენცა ზიარებაჲ გაქუნდეს ჩუენ თანა და ზიარებაჲ ჩუენი მამისა თანა და ძისა მისისა თანა იესუ ქრისტესსა. 4. და ამას მივსწერ თქუენდა, რაჲთა სიხარული იგი ჩუენი სავსებით იყოს.

5. და ესე არს აღთქუმაჲ იგი, რომელი გუესმა მისგან და გითხრობთ თქუენ, რამეთუ ღმერთი ნათელ არს და ბნელი არა არს მის თანა არცა ერთ. 6. უკუეთუ ვთქუათ, ვითარმედ ზიარებაჲ გუაქუს მის თანა და ჩუენ ბნელსა შინა ვიდოდით, ვტყუით და არა ვიქმთ ჭეშმარიტებასა. 7. ხოლო უკუეთუ ნათელსა შინა ვიდოდით, ვითარცა იგი ნათელსა შინა არს, ზიარებაჲ გუაქუს ურთიერთას. სისხლი იგი იესუ ქრისტეს, ძისა მისისაჲ განმწმედს ჩუენ ყოვლისაგან ცოდვისა. 8. უკუეთუ ვთქუათ, ვითარმედ ცოდვაჲ არა გუაქუს, თავთა თჳსთა ვაცთუნებთ და ჭეშმარიტებაჲ არა არს ჩუენ თანა. 9. უკუეთუ აღვიარნეთ ცოდვანი ჩუენნი, სარწმუნო არს და მართალ, რაჲთა მოგჳტევნეს ჩუენ ცოდვანი ჩუენნი და განგუწმიდნეს ყოვლისაგან სიცრუისა. 10. უკუეთუ ვთქუათ, ვითარმედ არა ვცოდეთ, მტყუვრად გამოვაჩინებთ მას და სიტყუაჲ მ ... Read More
კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 1068 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>პეტრე მოციქულისა წიგნი კათოლიკე. მეორე
თავი 1

1. სჳმეონ-პეტრე, მონაჲ და მოციქული იესუ ქრისტესი, რომელთა-ეგე სწორი ჩუენდა პატივი ხუედრებულ არს სარწმუნოებაჲ სიმართლითა ღმრთისა ჩუენისა და მაცხოვრისა იესუ ქრისტესითა. 2. მადლი თქუენდა და მშჳდობაჲ განმრავლდინ მეცნიერებითა ღმრთისაჲთა და უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესითა!

3. რომელმან-იგი ყოველივე თჳსისა ღმრთეებისა ძალი საცხორებელად და ღმრთისა სამსახურებელად მოგუანიჭა ჩუენ მეცნიერებითა მისითა, რომელმან-იგი მიჩინნა ჩუენ თჳსსა მას დიდებასა და სათნოებასა; 4. რომელთაგან დიდ-დიდნი და პატიოსანნი აღთქუმანი ჩუენ მოგუანიჭნა, რაჲთა ამის მიერ იქმნეთ საღმრთოჲსა მის ზიარ ბუნებისა და ევლტოდით სოფლისა ამის გულის თქუმისა ხრწნილებასა. 5. და თქუენცა ესევე მოსწრაფებაჲ ყოვლითურთ მოიპოეთ და ყავთ სარწმუნოებასა შინა თქუენსა სათნოებაჲ და სათნოებასა შინა – მეცნიერებაჲ, 6. და მეცნიერებისა შინა – მარხვაჲ, მარხვასა შინა – მოთმინებაჲ, მოთმინებისა შინა – ღმრთის მსახურებაჲ 7. და ღმრთის მსახურებასა შინა – ძმათ მოყუარებაჲ და ძმათ მოყუარებასა შინა – სიყუარული. 8. რამეთუ ესე რაჟამს იყოს თქუენ თანა და გარდაგემატოს არა უქმად, არცა უნაყოფოდ იპოვნეთ უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტეს მეცნიერებასა. 9. ხოლო რომელსა თანა ესე არა არს, ბრმა არს და ვერ ხედავს იგი, რამეთუ დაავიწყდა გა ... Read More
კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 1028 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>თავი 1

1. პეტრე, მოციქული იესუ ქრისტესი, რჩეულთა მწირთა, განთესულთა პონტოჲსა და გალატიისა, კაბადუკიისა, ასიისა და ბითჳნიისათა, 2. წინაწარ ცნობითა ღმრთისა მამისაჲთა და სიწმიდითა სულისაჲთა დასამორჩილებელად და საპკურებელად სისხლისა იესუ ქრისტესისა. მადლი თქუენ თანა და მშჳდობაჲ განმრავლდინ!

3. კურთხეულ არს ღმერთი და მამაჲ უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი, რომელმან-იგი მრავლითა მით წყალობითა თჳსითა კუალად გუშვნა ჩუენ სასოებად ცხოველად აღდგომითა იესუ ქრისტესითა მკუდრეთით, 4. სამკჳდრებელად უხრწნელად და შეუგინებელად და დაუჭნობელად დამარხულთა ცათა შინა თქუენდა მიმართ, 5. რომელნი-ეგე ძალითა ღმრთისაჲთა მოცვულ ხართ სარწმუნოებითა ცხორებასა მას განმზადებულსა გამოჩინებად ჟამსა მას უკუანაჲსკნელსა. 6. რომლითა გიხარის აწ მცირედ, უკუეთუ ჯერ-არს, რომელნი-ეგე შეწუხებულ იყვენით მრავალ-ფერთა შინა განსაცდელთა. 7. რაჲთა გამოცდილებაჲ იგი სარწმუნოებისა თქუენისაჲ უპატიოსნეს უფროჲს ოქროჲსა მის წარწყმედადისა, ცეცხლისა მიერ გამოცდილისა იპოვოს საქებელად და დიდებად და პატივად გამოჩინებასა იესუ ქრისტესსა. 8. რომელი არა იცოდეთ და გიყუარს, რომელსა-იგი აწ არა ხედავთ და გრწამს, იხარებდით სიხარულითა გამოუთქუმელითა და დიდებულითა. 9. და მოიღოთ აღსასრულსა მას სარწმუნოებისა თქუენისასა ცხორებაჲ სულთაჲ. 10. რომლისა ცხორებ ... Read More
კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 947 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


იაკობ მოციქულისა წიგნი კათოლიკე
თავი 1

1. იაკობ, ღმრთისა და უფლისა იესუ ქრისტეს მონაჲ, ათორმეტთა ნათესავთა, – გიხაროდენ!
2. ყოველივე სიხარულად შეჰრაცხეთ, ძმანო ჩემნო, რაჟამს განსაცდელსა შესცჳვეთ პირად-პირადსა; 3. უწყოდეთ, რამეთუ გამოცდილებამან მან სარწმუნოებისა თქუენისამან შექმნის მოთმინებაჲ, 4. ხოლო მოთმინებასა მას საქმე სრული აქუნდინ, რაჲთა იყვნეთ სრულ და ყოვლად ცოცხალ და არარაჲთ ნაკლულევან. 5. ხოლო უკუეთუ ვინმე თქუენგანი ნაკლულევან არს სულიერითა სიბრძნითა, ითხოვენ ღმრთისაგან, რომელმან-იგი მოსცის ყოველთა უხუად და არავის აყუედრის, და მოსცეს მას. 6. ითხოვდინ ხოლო სარწმუნოებით და ნუ ორგულებით, რამეთუ რომელი ორგულებდეს, მსგავს არს იგი ღელვასა ზღჳსასა, ქარითა აღძრულსა და მიმოტაცებულსა. 7. ნუ ჰგონებნ კაცი იგი, ვითარმედ მო-რაჲმე-იღოს ღმრთისაგან. 8. კაცი ორგული დაუდგრომელ არს ყოველთა გზათა მისთა. 9. იქადოდენ ძმაჲ იგი მდაბალი ამაღლებასა თჳსსა, 10. ხოლო მდიდარი – დამდაბლებასა თჳსსა, რამეთუ ვითარცა ყუავილი თივისაჲ, ეგრეთ წარჴდეს. 11. რამეთუ აღმოჰჴდა მზე სიცხითა თჳსითა და განაჴმო თივაჲ იგი და ყუავილი მისი დასცჳვა და შუენიერებაჲ პირისა მისისაჲ წარჴდა. ეგრეცა მდიდარი სლვასა შინა თჳსსა დაჭნეს. 12. ნეტარ არს კაცი იგი, რომელმან დაუთმოს განსაცდელსა, რამეთუ გამოცდილ იქნეს და მოიღოს გჳრგჳნი ცხორებისაჲ, რომელი აღუთქუა ღმერთმან მოყუარეთა მისთა. 13. ნუვინ განცდილთაგანი იტყჳნ, ვითარ ... Read More
კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 1061 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


mokiTxva mTavarangelozisa mier
yovladwmidisa RvTismSobelisa

RvTismSobelo qalwulo, gixaroden! mimadlebulo mariam, ufali SenTana! kurTxeul xar Sen dedaTa Soris, da kurTxeul ars nayofi muclisa Senisa, rameTu macxovari gviSev sulTa CvenTa.

locviT mowodeba wmidisa, romlis
saxelica gvaqvs

evedre RmerTsa CemTvis, wmidao (saxeli). rameTu gulmodgined Sendami moviltvi, viTa-rca mswraflSemwisa da meoxisa sulisa CemisaTvis.

tropari jvarisa da locva
erisa da mamulisaTvis

acxovne, ufalo, eri Seni, da akurTxe samkvidrebeli Seni. Zleva jvariTa barbarosTa zeda RvTiv_daculsa ersa Cvensa moaniWe da safarvelsa qveSe missa daicev, raTa vityodeT _ ufalo, dideba Senda.

locva cocxalTaTvis

moixsene, ufalo ieso qriste RmerTo Cveno, wyalobiTa da mowyalebiTa SeniTa, saukuniTgan myofni, romelTaTvis gankacen, da jvarcma da sikvdili Tavs idev cxovrebisaTvis marTl_morwmuneTa SenTasa, aRsdeg, amaRldi zecad, da dasjed marjveniT RvTisa da mamisa; moxeden mowyalebiT mvedrebelTa SenTa, romelni yovliTa guliTa gxadian Sen; moyav yu-ri Seni da ismine Cem mdablisa da uxmarisa monisa Senisa, da yovlisa erisa Senisa. pirvelad moixsene, ufalo, Seni wmida kaTolike da samociqulo eklesia, romeli patiosniTa sisxliTa SeniTa moiyiden, da daamtkicen, ganaZlie ... Read More
კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 1791 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


locva mfarveli angelozisadmi
samaradiso

wmidao angeloso, romeli zeda_adg Wirveulsa sulsa Cemsa da glaxaksa cxovrebasa Cemsa, nu damagdeb me codvilsa, nuca ganmeSorebi Cemgan bilwebaTa CemTaTvis, nu scem adgilsa borotsa uflebad Cemda, uZlurebisaTvis mokvdavTa amaT xorcTa CemTasa. upyar xeli davrdomilsa da Seuracxsa sulsa Cemsa, da miZRode me gzaTa cxovrebisaTa. he, wmidao angeloso RvTisao, mcvelo da mfarvelo uRirsisa sulisa Cemisa da xorcTao, yovelive Semindev, raodeni gaWirve Sen yovelTa dReTa cxovrebisa CemisaTa, da raodeni vscode ganvlilsa amas Ramesa, damifare me dResaca amas, da damicev me gansacdelisagan da mzakvrebaTa winaaRmdgomisaTa, raTa ara romliTa codviTa ganvarisxo RmerTi, da meox iyav CemTvis RvTisa mimarT, ra-Ta ganmamtkicos SiSsa missa, da Rirsad gamo-maCine misisa meufebisa, da mkvidrad saxiere-bisa misisa, amin.

locva yovladwmidisa RvTismSoblisadmi

zesTa mbrZolisa CemisaTvis da moRvawisa uZlevelisa, viTarca Sen mier xsnilni gansacdelTagan, samadlobelsa aRvswerT, RvTismSobelo qalwulo, Senda momarT monani Senni. aramed, viTarca gaqvs Zliereba ubrZolveli, yovelTagan vnebaTa ganmaTavisuflen Cven, raTa gigalobdeT Sen, kurTxeulo, gixaroden sZalo usZloo.
yovlad didebulo da maradis qalwulo dedao qristes RvTisao, miarTv locva Cveni Zes ... Read More

კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 1505 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>


mrwamsi

_mrwams erTi RmerTi, mama yovlisa mpyrobeli, Semoqmedi caTa da qveyanisa, xilulTa yovelTa da ara xilulTa;
da erTi ufali ieso qriste, Ze RvTisa mxolod Sobili, mamisagan Sobili uwinares yovelTa saukuneTa. naTeli naTlisagan, RmerTi WeSmariti RvTisagan WeSmaritisa, Sobili da ara qmnili, erT_arsi mamisa, romlisagan yoveli Seiqmna.
romeli CvenTvis, kacTaTvis, da Cvenisa cxovrebisaTvis gardamoxda zeciT, da xorcni Seisxna sulisagan wmidisa da mariamisagan qalwulisa, gankacna.
da jvars ecva CvenTvis pontoelisa pilates_ze, da ivno da daefla.
da aRsdga mesamesa dResa msgavsad werilisa.
da amaRlda zecad, da mjdomare ars marjveniT mamisa.
da kvalad momaval_ars didebiT gansjad cxovelTa da mkvdarTa, romlisa sufevisa ara ars dasasrul.
da suliwmida, ufali da cxovels_myofeli, romeli mamisagan gamovals, mamisa Tana da Zisa Tana Tayvanis_icemebis da ididebis, romeli ityoda winaswarmetyvelTa mier.
erTi wmida kaTolike da samociqulo eklesia.
aRviareb erTsa naTlisRebasa mosateveb-lad codvaTa.
moveli aRdgomasa mkvdreTiT.
da cxovrebasa mermisa mis saukunesasa, amin.
locva didisa makarisa

RmerTo, ganmwmide me codvili, rameTu ara miqmnies keTili winaSe Sensa, aramed mixsen me gansacdelisagan, da iyavn Cem Soris neba Seni, rameTu dausjelad ... Read More
კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 3314 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>da locva ese:

aRdgomili Zilisagan, SegivrdebiT Sen, saxier, da angelosTa galobasa giRaRadebT Sen, Zliero: wmida xar, wmida xar, wmida xar Sen RmerTo, RvTismSobelisa mier Segviwyalen Cven.
dideba mamasa da Zesa da wmidasa sulsa.
cxedrisagan da Zilisa aRmadgine me. ufalo, goneba da guli Cemi gananaTlen da bageni Cemni aRaxven galobad Senda, wmidao samebao: wmida xar, wmida xar, wmida xar Sen, RmerTo, RvTismSobelisa mier Segviwyalen Cven.
aw da maradis da ukuniTi ukunisamde. amin.
meyvseulad msajuli igi movides, da TiToeulisa saqmeni ganSiSvlden, aramed SiSiT RaRadvyoT SuaRamesa: wmida xar, wmida xar, wmida xar Sen, RmerTo, RvTismSobelisa mier Segviwyalen Cven.
ufalo Segviwyalen (12_jer).

da locva ese

Zilisagan aRdgomili gmadlob Sen, wmidao samebao, rameTu mravlisa saxierebisa da sulgrZelebisa SenisaTvis ara ganrisxen Cem uZRebsa da codvilsa zeda, da ara Tana warmwymide me usjuloebaTa Sina CemTa, aramed Cveulebisaebr kacTmoyvare meqmen me, da ufskrulsa Sina sasowarkveTilebisasa mdebare aRmadgine aRmsTobad da didebis_metyvelebad Zalsa Sensa, awca ganminaTlen Tvalni gonebisa Cemisani, aRaRe piri Cemi zraxvad sityvaTa SenTa, da gulisxmis_yofad gzaTa SenTa ... Read More
კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 1515 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>raJams aRsdge Zilisagan, samadlobelad RvTisa, hbrZane:

locviTa wmidaTa mamaTa CvenTaTa, ufalo ieso qriste, RmerTo Cveno Segviwyalen Cven, amin.
dideba Senda, RmerTo Cveno, dideba Senda!
meufeo zecaTao, nugeSinismcemelo, sulo WeSmaritebisao, romeli yovelgan xar da yovelsave aRavseb madliTa SeniTa; saunjeo keTilTao, momniWebelo cxovrebisao, moved da daemkvidre Cven Soris, da wmida myven Cven yovlisagan biwisa, da acxovnen, saxiero, sulni Cvenni.
wmidao RmerTo, wmidao Zliero, wmidao ukvdavo Segviwyalen Cven (3_jer).
dideba mamasa da Zesa da wmidasa sulsa, aw da maradis da ukuniTi ukunisamde. amin.
yovlad_wmidao samebao, Segviwyalen Cven; ufalo gvixsen da gvilxine codvaTa CvenTagan; meufeo, Segvindev usjuloebani Cvenni; wmidao, moixile da gankurnen uZlurebani Cvenni, saxelisa SenisaTvis.
ufalo Segviwyalen (3_jer). dideba, aw da.
mamao Cveno, romeli xar caTa Sina, wmida iyavn saxeli Seni, movedin sufeva Seni, iyavn neba Seni viTarca caTa Sina, egreca qveyanasa zeda, puri Cveni arsobisa ... Read More
კატეგორია: ♥რელიგია♥ | ნანახია: 2358 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

« 1 2 ... 7 8 9 10 »
შაბათი, 2024-06-22, 2:52 AM
მოგესალმები სტუმარი
მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
♥ლექსები სიყვარულზე♥ [2550]
♥ფილმები♥ [274]
♥ვიდეოები♥ [470]
♥პოეზია♥ [336]
♥ცნობილი მწერლები♥ [72]
♥მუსიკები♥ [50]
♥რა არის სიყვარული♥ [50]
♥სურათები♥ [155]
♥სხვა და სხვა♥ [883]
♥რჩევები♥ [111]
♥ისტორია♥ [394]
♥ცნობილი ადამიანები♥ [665]
♥ლიტერატურა♥ [110]
♥რელიგია♥ [95]
♥ნიკო გომელაური♥ [56]
♥LoVe TesT♥ [1]
♥ლამაზი გამონათქვამები♥ [15]
ძებნა
კალენდარი
«  ივნისი 2024  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ჩვენი გამოკითხვა
შეყვარებული ხარ?

საიტის მეგობრები
WwW.Traceurs.Ge
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

CReaTiNG By WeRo" 2024