♥♥♥♥♥♥
 
მთავარი » მასალის არქივი
ამას იმეორებ ყოველთვის, როცა სკუთარ ბავშვობაზე მიყვები. ყოველ ჯერზე მტკივა გული იმ ბავშვის გამო, რომელიც თვითონ ვერ ხვდებოდა თავის გასაჭირს, თუმცა გაუაზრებელი პროტესტი და მეტის მოთხოვნილება მაინც ჰქონდა. ვწუხვარ, მაგრამ არ გაწყვეტინებ, არა იმიტომ რომ ზრდილობა არ მაძლევს ამის უფლებას, იმიტომ რომ ამ დროს ვხედავ რამხელა უპირატესობა აქვს ჩემს ბავშვობას შენთან შედარებით და თავს ვუწყრები ჩემი გამოხტომების გამო, რითაც ალბათ ძალიან გტკენ გულს, ამით საკუთარ მეს ვსჯი და მსაჯული სინდისის წინაშე დარცხვენილი ვდგავარ. შენ ალბათ ფიქრობ რომ ზერელედ გისმენ და ჩემს გულამდე ვერ აღწევს შენი სათქმელის დედააზრი, არა ძვირფასო, ეგ სიღრმეები უკვე ავითვისე და ხშირად ვფიქრობ იმაზე,რა უცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოს, რომ შენ სკოლის უნიფორმის გარდა ტანსაცმელი არ გქონდა, მე კი არ ვიცი სად წავიღო ამდენი, შენ დახეული ჩანთით დადიოდი სკოლაში, მე კი პატარა ნაკაწრსაც კი არ ვკადრულობ, შენ საღეჭი რეზინა გენატრებოდა, მე კი მას საერთოდ არაფრად ვაგდებ,შენ არ იცოდი რა იყო საზღვრებს მიღმა და გეგონა შენი ქვეყნით იყო დასახლებული მთელი დედამიწა, შენ უუფლებო იყავი და უნდა გეკეთებინა ის, რასაც გიბრძანებდნენ, მიუხედავად შენი სურვილისა, შენს მაგივრად მშობლები წყვეტდნენ შენი მომავლისა და ბედის ამბავს, ბიჭისთვის თვალებში არ უნდა შეგეხედა და თუ ხელს გადაგხვევდა , მაშინ ცოლადაც უნდა მოეყვანე,კიდევ რა მოთვლის იმ სიმახინჯეებს შენი ნათელი ბავსვობის დღეებს რომ ამუქებდნენ, დიახ, ჭურში იჯექი, მაგრამ თავი დააღწიე და შესანიშნავად აუწყე ფეხი დროს, შენი საღი გონება და მიძინებული ბავშვობა როდი დააფრთხო სიახლეებმა, პირიქით, "ქიცისა და ქიცმაცუ ... Read More
კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 1323 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>

გთხოვთ, ნუ დაიზარებთ და დაწერეთ რას ფიქრობთ, თქვენი აზრით რა კომპონენტებისგან უნდა შევქმნათ კოქტეილი "სიკეთე".მადლობთ წინასწარ. მე დავიწყებ ...ok?

1) ს ა თ ნ ო ე ბ ა!

2) ---?
ნანახია: 1299 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>

ra kargi iyo, roca zgaprebis mjeroda, turme mashin vyofilvar bednieri, is dro sjobda feradi satvalit rom vuyurebdi samyaros, mashin yvelafers ufro sxvanairi feri hqonda, balaxs ufro xasxasa mwvane , cas ki ufro kamkama lajvardis feri hqonda..eeeh, rogor udardelad davqrodi ocnebebis gauxednav rashze amxedrebuli ise, rom chamovardnis shishi gulshi ar gamivlia, arada xom yvelafris meshinoda.. tanshi mcrida sibnelis gamo, sabnis qvesh vimalebodi cheqa-quxilis xmaze da sawolidan adgomisas megona fexze vigac wamatanda xels..ucnauria, ar meshinoda imis, risac turme unda mshineboda, ar meshinoda rom gavizrdebodi,didi gavxdebodi da cxovrebashi martos momiwevda gamklaveba yvelanair gasachirtan. sad wavida is nateli dgeebi, roca saertod ar vicodi ra iyo ubedureba, sikvdili da tkivili, is tkivili momenatra waqcevisas muxlgadayvlefils rom migrdzvnia da ufro metad mitiria rom momferebodnen, yuradgeba moeqciat chemtvis, is mida, rasac mashin ver vafasebdi,ratom vigebt fass, roca vkargavt? mashin ver vgrdznobdi sad viyavi, ramxela saunje mekutvnoda,exla vici, magram vai rom gamifrinda samudamod..mastan ertad mimatoves ocnebebma da bednierma uzrunvelobam, shemomacvda xelshi xalisi da sicilic sul ufro ishviatad mstumrobs.nel-nela vubrundebi sawyis mdgomareobas, ar viyavi, mere uceb gavchndi, gavizarde, axla iq mivdivar roca ar viyavi, chemtan ertad saponivit gaileva chemi dgeebi, gavxdebi "bavshvi", ogond ocnebebis gareshe, agar momindeba natvris tvali da jadosnuri joxi survilebis shesasrulebl ... Read More
ნანახია: 1421 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>

ar gvinda iseti civilizacia agsasrulamde rom migviyvans, ara da ara im gzas, romelic wminda eklesias gverds auvlis da eshmakisken wagvidzgveba. ar gvinda iseti evropa tu tvitmyofadobas dagvakargvinebs da istorias mogvispobs, ra chirad gvinda iseti momavali, sadac qals qali, xolo kacs kaci moyavs colad, nu gadaveshvebit tavit im wumpeshi, saidanac amosvlas albat vegarc ki shevdzlebt, nu movchrit chvenive xelit im tots romelze vzivart, ar gvinda iseti tavisufleba tavis tavshi yvela sibilwesa da garyvnilebas rom gulisxmobs, ras mogvcems aseti tavisufleba tu shtamomavlobas ver gavamravlebt da momavali agar gveqneba?! chven xom chveni erovnulobit, tradiciebit, istoriit da mdidari kulturit vart amayi, mashin rit viamayot, tu am yvelafers qars gavatant da erti chveulebrivi qveyana gavxdebit,tu mtlianad avitqvifebit sxva kulturebshi da meobas davkargavt,zomiereba gvmartebs, exla rogorc arasdros, yvelafers ki ar unda mivedzalot radgan ucxo xilia,jer misi asaval-dasavali gavigot, sheviswavlot ra sargebels mogvcems, rogor sheetviseba chens sisxls da xorcs, chvens qartvelobas da mere davagemovnot. siaxle tavistavad kargia tu samyaros ganvitarebas da kacobriobas winsvlas emsaxureba, tu ziani ar moaqvs da usargebloc rom iyos , araushavs, avitant, mtavaria chvens suls ar sheexos, sisxli ar mogviwamlos,gmerts ar dagvashoros da progress ar sheushalos xeli. agashenat gmertma, kargia enebis codna, magram" dozas" gaachnia,jer mezoblis enam wagvleka, mere gadamtielis, chvens ki agar veferebit, ra ... Read More
ნანახია: 1338 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>

კატეგორია: ♥ფილმები♥ | ნანახია: 1339 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

aba, bichebo, ras saqmianobt, rogor moemzadet dgevandeli dgistvis, dges xom 8 martia, chveni oficialuri dgesaswauli. ra vart es qalebi, xan susti da umweo,nazi arsebebi, xan icocxle,iseti dzlieri, rom win veraferi gadagvegobeba da tu mainc.... nacartutad vaqcevt:). magram agiaret, xom mainc yvelaze didi saswaulebi vart dedamiwis zurgze.?!..qali kacis sarkea, icit tu ara es tqven:)) ki, namdvilad asea, rogorc bavshvi ojaxis sarke, zustad ise. kacis pirovnuli monacemebi ,misi girseba da nakli pirdapir aisaxeba mis gverdshi mdgom qalze. ase rom frtxilad, rogorc moeqcevit, ise gipasuxebt, did siyvarultan ertad didi sidzulvilic sheudzlia,misi sizulvili ki damgupvelad moqmedebs kacis gulze. magram rogori tbili, rbili da tkbilia mati tavdauzogavi siyvaruli...pirdapir saocnebo,ase rom mudmivad daimsaxuret matgan es tkbili neqtarit savse fiala, bolosdabolos yvela qali potenciuri dedaa ,amit ki ukve yvelaferi natqvamia..xom yvelas giyvart deda ,tanac gansakutrebulad, faqizi da usatutesi grdznobit,xoda is pirvel rigshi qali iyo, romelsac aseve yuradgeba, sitbo da siyvaruli chirdeboda da ase iqneba marad. modit dges yvela survili shegvisrulet, yvela axirebaze tvali daxuchet, sawyenic ar gviwyinot, yvelaferi mogvitevet, dilidan gamemde chvenit dakavdit da marto imaze ifiqret rit gvasiamovnot da gagvaxarot,damijeret am erti dgis siamovnebam shesadzloa mteli weli gastanos rac imas nishnavs rom mteli wlit garantirebuli gaqvt mshvidi da mosvenebuli cxovreba:))). ertmanetis gadzleba mogvces gm ... Read More
ნანახია: 1258 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>

aba, bichebo, ras saqmianobt, rogor moemzadet dgevandeli dgistvis, dges xom 8 martia, chveni oficialuri dgesaswauli. ra vart es qalebi, xan susti da umweo,nazi arsebebi, xan icocxle,iseti dzlieri, rom win veraferi gadagvegobeba da tu mainc.... nacartutad vaqcevt:). magram agiaret, xom mainc yvelaze didi saswaulebi vart dedamiwis zurgze.?!..qali kacis sarkea, icit tu ara es tqven:)) ki, namdvilad asea, rogorc bavshvi ojaxis sarke, zustad ise. kacis pirovnuli monacemebi ,misi girseba da nakli pirdapir aisaxeba mis gverdshi mdgom qalze. ase rom frtxilad, rogorc moeqcevit, ise gipasuxebt, did siyvarultan ertad didi sidzulvilic sheudzlia,misi sizulvili ki damgupvelad moqmedebs kacis gulze. magram rogori tbili, rbili da tkbilia mati tavdauzogavi siyvaruli...pirdapir saocnebo,ase rom mudmivad daimsaxuret matgan es tkbili neqtarit savse fiala, bolosdabolos yvela qali potenciuri dedaa ,amit ki ukve yvelaferi natqvamia..xom yvelas giyvart deda ,tanac gansakutrebulad, faqizi da usatutesi grdznobit,xoda is pirvel rigshi qali iyo, romelsac aseve yuradgeba, sitbo da siyvaruli chirdeboda da ase iqneba marad. modit dges yvela survili shegvisrulet, yvela axirebaze tvali daxuchet, sawyenic ar gviwyinot, yvelaferi mogvitevet, dilidan gamemde chvenit dakavdit da marto imaze ifiqret rit gvasiamovnot da gagvaxarot,damijeret am erti dgis siamovnebam shesadzloa mteli weli gastanos rac imas nishnavs rom mteli wlit garantirebuli gaqvt mshvidi da mosvenebuli cxovreba:))). ertmanetis gadzleba mogvces gm ... Read More
ნანახია: 1186 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>

GT CreW - WeRo NeW Video

კატეგორია: ♥სხვა და სხვა♥ | ნანახია: 1352 | დამატებულია: nika_wero | სრულად წაკითხვა >>

სადღაც ქუჩაში ღამე ჩამოწვა...
სადღაც ქუჩაში ლანდი გამოჩნდა...
ფეხს უჩქარებდა, ალბათ სციოდა...
ლოყაზე ცრემლი ჩამოსდიოდა...
პატარა გულში ტკივილს მალავდა,
გული კი უკვე ძლიერ ღელავდა...
სიცივისაგან სულ კანკალებდა,
ხელებს კი პატარა ჯიბეში მალავდა...
სანაპიროსკენ გზას რომ ჩაუყვა,
იქვე შეჩერდა, კიდევ ჩაფიქრდა...
მწარე უარი რომ გაახსენდა
თავი დახარა და ისევ ატირდა...
დასრულდა უკვე მისთვის ყოველი...
მის ბოლო წუთებს ითვლიდა...
არ ადარდებდა მას არაფერი
და ნაპირთანაც ახლოს მივიდა...
სადღაც ქუჩაში ბიჭი გამოჩნდა...
ალბათ გოგონას პოვნას ჩქარობდა...
გოგონას გული უკვე არცემდა
და ყველაფერი გვიანი აღმოჩნდა...!
კატეგორია: ♥ლექსები სიყვარულზე♥ | ნანახია: 3525 | დამატებულია: LeLuCi | სრულად წაკითხვა >>

grdznobebis kona tu ubralod emo da cia...
temperamenti tu dzalumi shtormi survilta...
amxedrebula cxeli sisxlis wveti pawia...
gasaqans artmevs gonebis tvals xedvit daglilsa...

warsul dgeebs mivabare shenze fiqri,
vebrdzvi awmyos cariels da imedians,
mogonebebs ver mivuzge sakadrisi..
aqac, iqac, yvelgan sevdis ritmebia.
cremlit vbane bilikebi gatelili,
am tkivilshi sixarulic chamtevia
axlac vtiri,magram cremli amjamisi
kargo,gawvebs sinanulad damdenia..
ნანახია: 1306 | დამატებულია: sopie | სრულად წაკითხვა >>

« 1 2 3 4 ... 630 631 »
პარასკევი, 2024-06-14, 1:43 AM
მოგესალმები სტუმარი
მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
♥ლექსები სიყვარულზე♥ [2550]
♥ფილმები♥ [274]
♥ვიდეოები♥ [470]
♥პოეზია♥ [336]
♥ცნობილი მწერლები♥ [72]
♥მუსიკები♥ [50]
♥რა არის სიყვარული♥ [50]
♥სურათები♥ [155]
♥სხვა და სხვა♥ [883]
♥რჩევები♥ [111]
♥ისტორია♥ [394]
♥ცნობილი ადამიანები♥ [665]
♥ლიტერატურა♥ [110]
♥რელიგია♥ [95]
♥ნიკო გომელაური♥ [56]
♥LoVe TesT♥ [1]
♥ლამაზი გამონათქვამები♥ [15]
ძებნა
კალენდარი
«  ივნისი 2024  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ჩვენი გამოკითხვა
შეყვარებული ხარ?

საიტის მეგობრები
WwW.Traceurs.Ge
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

CReaTiNG By WeRo" 2024